Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69828937

Aktualna strona: 2121052

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy dla wychowawcy w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko: wychowawca w Centrum Opieki nad Dzieckiem
im. K. Maciejewicza przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie

 

Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza
przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie zatrudni na stanowisko – wychowawca.

Wymiar etatu:1

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:

1. obywatelstwo polskie,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. wykształcenie wyższe:

- na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki
o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo

- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. brak pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej,

6. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

Wymagania dodatkowe:

1.    znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2.    umiejętność pracy zespołowej,

3.    dyspozycyjność,

4.    kreatywność,

5.    odporność na stres.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1.       dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci,

2.       odpowiadanie za wszechstronny rozwój wychowanków, uwzględniając ich indywidualne możliwości i potrzeby,

3.       opracowywanie we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, w oparciu m.in. o diagnozę
psycho-fizyczną, indywidualnego planu pomocy dziecku oraz o dpowiadanie za jego realizację,

4.       planowanie i organizowanie codziennych zajęć indywidualnych i grupowych dostosowanych do wieku i możliwości wychowanków,

5.       współpracowanie ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie i odpowiadanie za realizowanie przez nich obowiązku szkolnego,

6.       prowadzenie dokumentacji grupowej i indywidualnej dziecka– sporządzanie informacji i opinii o powierzonych wychowankach,

7.       współpracowanie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

8.       aktywne uczestniczenie w posiedzeniach zespołu ds.okresowej oceny sytuacji dziecka.

Wymagane dokumenty:

1. CV,
2. list motywacyjny,
3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 poz. 2135 z późn. zm.).

 

Oferty pracy na stanowisko wychowawcy należy składać w terminie do dnia 28 lutego  2018 r. do godz.15:00 na adres sekretariat
Centrum Opieki nad Dzieckiem (pokój nr 1) ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

- selekcja ofert,

- rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po dniu 28.02.2018 r. nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.


Data wygaśnięcia: 28.02.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin