Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Sprzątaczka w Szkole Podstawowej Nr 12 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko Sprzątaczka w Szkole Podstawowej nr 12 w Szczecinie


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Określenie stanowiska:                              sprzątaczka
 • Wymiar etatu:                                                0,75  etatu
 • Początek zatrudnienia:                                od 01.07.2019 r.
 • Podstawa zatrudnienia:                              umowa o pracę

Ogólny zakres wykonywanych zadań:

 1. Utrzymywanie w  czystości przydzielonego rejonu sprzątania zgodnie z wymogami higieny szkolnej.
 2. Realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika ds. gospodarczych.
 3. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów i sprzętu szkolnego. 

Wymagania niezbędne.

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie: zawodowe.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki.

Wymagania dodatkowe.

 1. Umiejętność współpracy w zespole.
 2. Umiejętność organizacji pracy.
 3. Odpowiedzialność.
 4. Pracowitość.
 5. Sumienność.
 6. Dokładność.
 7. Wysoka kultura osobista.
 8. Nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty.

 1. Życiorys zawodowy – CV - umożliwiający kontakt tj. e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy .
 4. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 5. Zaświadczenie o niekaralności.
 6. Oferta powinny być opatrzone oświadczeniem: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 12, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO”.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 w Szczecinie,
  ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin, sp12@miasto.szczecin.pl
  1. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59)
   2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
   3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  2. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty (z oznaczeniem stanowiska pracy) należy składać lub przesłać w terminie do dnia 30.06.2019 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres e-mail: kadry.sp12@gmail.com

Dodatkowe informacje można uzyskać po nr telefonu: 091/4609 755 w. 107

 

Szkoła Podstawowa nr 12

Ul. Floriana Szarego 12

70-743 Szczecin


Data wygaśnięcia: 30.06.2019 r.


Data wygaśnięcia: 30.06.2019

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2019/05/20, odpowiedzialny/a: Adrainna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/05/20 13:25:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/05/20 13:25:03 nowa pozycja