Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Szczecinie


Nabór na urzędnicze stanowisko kierownicze Główny Księgowy
w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Szczecinie

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 4 w Szczecinie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Główną Księgową / Głównego Księgowego, na 1/2 etatu.  

Początek zatrudnienia: 01.09.2022r.


I. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  2. Niekaralność (dotyczy: prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz wymierzenia kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).
  3. Spełnianie jednego z poniższych warunków:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości,

- jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,            

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.   

 1. Znajomość obsługi programów komputerowych, służących do rozliczeń bankowych tzw. „bankowość elektroniczna”, do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz
  do sporządzania sprawozdawczości budżetowej np.: Finanse Premium+, Kasa Premium+, Rozrachunki Premium+, Vulcan Płace, Vulcan Kadry.
 2. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
 3. Znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, znajomość regulacji prawnych odnośnie finansów publicznych i rachunkowości  w jednostkach budżetowych, prawa zamówień publicznych, systemu oświaty, Karty Nauczyciela.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości  w jednostkach budżetowych.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Odpowiedzialność, komunikatywność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem,  kreatywność, wysoka kultura osobista.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.

III. Do zadań Głównej Księgowej/ Głównego Księgowego będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Prowadzenie księgowości i rachunkowości placówki.
 2. Prowadzenie i kontrola gospodarki finansowej placówki.
 3. Ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych, bilans roczny, plan finansowy jednostki i inne zlecone przez organ prowadzący.
 4. Naliczanie wynagrodzeń.
 5. Sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów oraz sprawozdawczości finansowej.
 6. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, będącymi w dyspozycji placówki.
 7. Przestrzeganie zasad i terminowości rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 8. Przestrzeganie zasad kontroli zarządczej, w tym współtworzenie i monitorowanie procedur wewnętrznych.
 9. Wsparcie decyzyjne Dyrektora Przedszkola w zakresie optymalnych rozwiązań finansowo-księgowych.
 10. Rozliczanie zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych placówki finansowanych z budżetu miasta i przedszkola.
 11. Miesięczne rozliczanie podatku od towarów i usług po centralizacji Vat.
 12. Terminowe raportowanie rejestru Vat i deklaracji Vat – 7 do Urzędu Miasta Szczecin.
 13. Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz, rozliczeń i sprawozdań.
 14. Ścisła współpraca z Urzędem Miasta Szczecin.
 15. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
 16. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS.
 17. Rozliczanie inwentaryzacji.
 18. Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
 19. Wprowadzanie danych do SIO.
 20. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa  lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Szczecnie należą do kompetencji Głównego Księgowego.

IV. Warunki pracy:

 

Praca siedząca przy komputerze, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (poświadczone własnoręcznym podpisem).
 2. List motywacyjny (poświadczony własnoręcznym podpisem).
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
 4. Podpisana klauzula informacyjnadla kandydatów do pracy**.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne kwalifikacje, uprawnienia.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia, referencje).
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (poświadczone własnoręcznym podpisem).
  1. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (poświadczone własnoręcznym podpisem).
  2. Oświadczenie kandydata o niekaralności (poświadczone własnoręcznym podpisem).
  3. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (poświadczone własnoręcznym podpisem).

Oferty należy składać lub przesłać za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego w  Przedszkolu Publicznym nr 4 w Szczecinie” w terminie do dnia 29.07.2022 r. do godz. 15.30 na adres:  Przedszkole Publiczne nr 4 ul. Ogińskiego 9, 71-431 Szczecin.

VI. Etapy rekrutacji:

1. Analiza  złożonych dokumentów  pod  kątem spełnienia wymogów formalnych określonych  w ogłoszeniu  o naborze   - dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną, sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne; analiza ofert zaakceptowanych formalnie pod kątem przedstawionego doświadczenia i wymagań niezbędnych do pracy na danym  stanowisku;

2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do 2 etapu zostaną poinformowani drogą telefoniczną   lub  na podany adres  e – mail  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 29.07.2022 r. nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone. 

 

 

* KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

Imię (imiona)
i nazwisko

 

Data urodzenia

 

Dane kontaktowe

(w przypadku niewyrażenia zgody
na podatnie numeru telefonu i adresu e-mail osoba ubiegająca
się o pracę podaje dane kontaktowe wybrane
przez siebie)

 

Numer  telefonu:………………………………………………

 

Adres e-mail:………………………………………………….

 

Inne:……………………………………………………..……..

 

Wykształcenie

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy, nazwa szkoły/uczelni i rok jej ukończenia)

…………………………………………………..…………….…...…

 

………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………..

Kwalifikacje zawodowe

(studia podyplomowe, staże, kursy, inne)

 

…………………………………………………..…………….…...…

 

………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………..

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

(stanowisko pracy, stopień zawodowy (jeżeli dotyczy) oraz okres zatrudnienia
u poprzednich pracodawców)

 

…………………………………………………..……………………

 

………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………..

Numer PESEL

 

Adres zamieszkania

 

Inne dane osobowe

 

Obywatelstwo

 

………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………..

 

*Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Publiczne nr 4 w Szczecinie, mieszczące się przy ul. Ogińskiego 9, 71-431 Szczecin, moich danych osobowych wykraczających poza katalog określony w art. 22¹ § 1 i 2 Kodeksu Pracy, w postaci adresu
e-mail, numeru telefonu, numeru PESEL w celu nawiązania stosunku pracy.

                                                                                                                                             _________________________________________

                                                               (data i podpis)

 

Podpis

         (data, imię, nazwisko)

 

     

 

**Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 4 w Szczecinie.                              
  Z Administratorem można skontaktować się listownie: 71-431 Szczecin, ul. Ogińskiego 9
  e-mailowo: pp4@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91-422-22-81.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Przedszkola Publicznego nr 4 w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221 §  1 i 4 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela, art. 13 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  2. w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  4. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 


Data wygaśnięcia: 29.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/01, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/01 08:33:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/01 08:33:16 nowa pozycja