Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Pomoc kuchenna w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie


 

OFERTA PRACY NA POMOC KUCHENNĄ
w Szkole Podstawowej  nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie przy

ul. Witkiewicza 40

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Stanowisko: Pomoc kuchenna
 • Wykształcenie: umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku
 • Wymiar zatrudnienia: 0,75 etatu
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę od 1.09 2022 r.
 • Informacje o wakacie: umowa na czas określony
 • Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie
 • Ważność ogłoszenia: 15.07.2022 r.

Wymagania formalne:

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie w ww. stanowisku
 • Doświadczenie w pracy w branży gastronomicznej
 • Znajomość obsługi urządzeń gastronomicznych
 • Znajomość zasad HACCP w zakresie wymaganym przez przepisy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Sumienność, dokładność, uczciwość, komunikatywność, odpowiedzialność

Dane adresowe do przesyłania ofert:

 • Nazwa szkoły/ placówki: Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 71 - 122
 • Ulica: Witkiewicza 40
 • Telefon: 91 45 32-480 wew.29
 • E mail: sp21@miasto.szczecin.pl

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • List motywacyjny i CV, z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie , kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy.
  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  • Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym; wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą   o ochronie danych  osobowych.

   CV powinno być opatrzone klauzulą:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szkołę Podstawową Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).”

 

CV może być opatrzone klauzulą:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi  w Szczecinie danych zawartych w mojej ofercie do celów przyszłych rekrutacji.”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi  w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Witkiewicza 40, 71-122  Szczecin, e-mailowo: sp21@miasto.szczecin.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych jest można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl  lub telefonicznie: +48918522093.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 21  z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 15.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/06/23, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/06/23 09:48:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/06/23 09:48:11 nowa pozycja