Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

( 53 ) PODINSPEKTOR ds. techniczno-eksploatacyjnych 1 etat


 DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

( 53 ) PODINSPEKTOR ds. techniczno-eksploatacyjnych

1 etat

 

Zakres zadań na stanowisku:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń mienia komunalnego, przygotowanie dokumentacji niezbędnej w procesach odszkodowawczych.

 2. Prowadzenie ewidencji prowadzonych spraw odszkodowawczych i ubezpieczonego mienia.

 3. Udział w przygotowaniu wniosków do Działu Zamówień Publicznych, zbieranie ofert wykonawców i przygotowywanie umów na roboty/usługi.

 4. Prowadzenie bazy posiadanego i zarządzanego zasobu, kontrola i nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych przeglądów określonych w prawie budowlanym.

 5. Bieżąca lustracja lokali będących pustostanami i niezamieszkałych. Uczestniczenie w przejmowaniu i zgłaszaniu lokali celem ich dalszego zagospodarowania zgodnie z celami statutowymi.

 6. Ustalanie niezbędnego zakresu remontu zdawanych lokali, nadzór i odbiór lokali po wykonanym, uzgodnionym remoncie.

 7. Prowadzenie rejestrów i wykazów zarządzanych nieruchomości, nadzór nad realizacją umów dot. obsługi nieruchomości i prowadzonej polityki mieszkaniowej.

 

Warunki pracy na stanowisku

Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy.

Praca przy monitorze ekranowym oraz częste wyjścia w teren z racji wymogów stanowiska pracy

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Wykształcenie średnie i co najmniej 4 lata ogólnego stażu pracy lub wyższe i co najmniej 4 lata stażu pracy.

6. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

  1. znajomość obsługi komputera,

  2. podstawowa znajomość przepisów regulujących zarządzanie nieruchomościami( Kodeks cywilny, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego).

Wymagania dodatkowe

  1. Wykształcenie z zakresu budownictwa i/lub zarządzania nieruchomościami.

  2. Doświadczenie na podobnym stanowisku i/lub licencja zarządcy.

  3. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w warunkach stresowych, pod presją czasu, dyspozycyjność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

  4. Prawo jazdy kat.B i własny samochód z możliwością użycia do celów służbowych- opcjonalnie, nie jest to wymóg formalny.

 

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.

3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

4. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach ( kursy, szkolenia).

6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).

7. Oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego ( poświadczone własnoręcznym podpisem).

8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (poświadczone własnoręcznym podpisem).

9. Oświadczenie kandydata, że nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (poświadczone własnoręcznym podpisem).

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBiLK. Jednocześnie oświadczenie, że udziela zgody dobrowolnie oraz ze został/a poinformowany/a o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie ( poświadczone własnoręcznym podpisem).

11. Oświadczenie kandydata załącznik nr 1 - dostępny do pobrania się na stronie intenetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w zakładce „ Zgłoś naruszenie”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) – dalej RODO− informujemy, że:I. Administrator danych osobowych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub listownie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin III. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO). Pani/Pana dane na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisyprawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych). IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. V. Źródło pochodzenia danych osobowych Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. VII. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. VIII. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. IX. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji,  w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 20 lipca 2022

(uwaga: liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

na adres :Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

w opisanej imieniem i nazwiskiem zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ( 53 ) Podinspektor ds. techniczno-eksploatacyjnych

Uwagi:

Regulamin dotyczący przyjmowania, weryfikacji i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych” jest dostępny do zapoznania się na stronie intenetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w zakładce „ Zgłoś naruszenie”.

 

Oferty, które wpłyną do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.


Data wygaśnięcia: 20.07.2022

udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, wytworzono: 2022/07/06, odpowiedzialny/a: Tomasz Sroka, wprowadził/a: Ewa Klimer, dnia: 2022/07/06 10:21:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Klimer 2022/07/06 10:21:35 modyfikacja wartości
Ewa Klimer 2022/07/06 10:21:19 nowa pozycja