Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie


Ogłoszenie numer  21/2022

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ogłasza

 NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 70-323 SZCZECIN

Wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym  w wymiarze 1 etatu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Księgowanie dokumentów finansowych,
 2. Prowadzenie rejestru faktur (zakupu),
 3. Dekretowanie dokumentów finansowych,
 4. Uzgadnianie kont księgowych,
 5. Sprawozdawczość,
 6. Archiwizacja dokumentów.

 

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie minimum średnie.
 3. Minimum  2 letni staż pracy.
 4. Znajomość przepisów w zakresie: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie zagadnień finansowych jednostek budżetowych.
 5. Umiejętność obsługi programów Word, Excel
 6. Sumienność, odpowiedzialność, zorganizowanie, umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Obsługa systemów księgowych.

 

 

Warunki pracy na danym stanowisku

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, praca przy monitorze komputerowym, konieczność szybkiego podejmowania decyzji.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej**.
 7. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada).
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 9. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 10. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 11. oświadczenia kandydata:

- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, uwzględniając z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony Pani/Pana danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji znajduje się na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie www.bip.mopr.szczecin.plzakładka ochrona danych osobowych

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 08.07.2022 roku.

( uwaga: liczy się data wpływu do MOPR w Szczecinie).

 

Na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

W zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór Nr 21/2022 na wolne stanowisko  urzędnicze – Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym” .

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-91 48-57-533)

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferty, które wpłyną do MOPR  w Szczecinie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną.

*kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 i jest dostępny  jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

 


Data wygaśnięcia: 08.07.2022

Załączniki:

udostępnił: MOPR Szczecin, wytworzono: 2022/06/27, odpowiedzialny/a: Anna Woźniakowska - Dziadosz, wprowadził/a: Anna Woźniakowska-Dziadosz, dnia: 2022/06/27 13:20:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniakowska-Dziadosz 2022/06/27 13:20:25 nowa pozycja