Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy księgowy w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie


                                                                                                            DYREKTOR                         

ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. SPORTOWCÓW ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ                              

 W SZCZECINIE

o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Starszy księgowy
w Zespole Szkół Sportowych
ul. Małopolska 22
70-515 Szczecin

 

Wolne stanowisko:

Starszy księgowy

 

Wymiar zatrudnienia :  1  etat

Data zatrudnienia     :   01.09.2022 r.

Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków :

I. Z zakresu obsługi Starszego księgowego :

 1. Sporządzanie terminowych sprawozdań z wydatków budżetowych,
 2. Dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi ( przygotowanie poleceń przelewu dt. płac, wynagrodzeń, potrąceń od wynagrodzeń, podatku i ZUS-u, faktur)
 3. Uczestniczenie w tworzeniu arkusza organizacyjnego,
 4. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 5. Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży w programie Progman rozrachunki dla potrzeb VAT,
 6. Przygotowywanie comiesięcznej deklaracji VAT lub korekty deklaracji jednostkowej za dany okres rozliczeniowy i przesyłanie jej do jednostki nadrzędnej,
 7. Sprawozdawczość comiesięczna z rejestru zakupu i sprzedaży,
 8. Kwartalne naliczanie odsetek od  niezapłaconych faktur sprzedażowych,
 9. Końcowe rozliczenia płac, programów projakościowych, dotacji podręcznikowych oraz innych dotacji celowych,
 10. Ścisła współpraca z Urzędem Miasta , inne niezbędne czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły,
 11. Bieżące i prowadzenie księgowości , w tym:
  1. Księgowanie budżetu na wydzielonych kontach,
  2. Analiza i uzgadnianie kont,
  3. Analiza wykorzystania środków budżetowych,
  4. Prawidłowe księgowanie wydatków budżetowych,
  5. Ścisła współpraca z intendentem w sprawie dokonywanych wpłat na żywienie.
  6. Księgowanie na kontach pozabilansowych.

 

Warunki pracy na danym stanowisku :

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, jednozmianowa, wymaga samodzielności i umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

 

Niezbędne wymagania:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie średnie, 4 letni staż pracy;
 • znajomość : przepisów finansowo- kadrowych,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe :                 

 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego (środowisko Windows + Office);
 • znajomość programów firmy PROGMAN,
 • posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: odpowiedzialność, pracowitość,

              systematyczność, rzetelność,

 • mile widziane doświadczenie  w  pracy w  placówkach oświatowych;
 • umiejętnośćwspółpracy i sprawnej komunikacji w zespole;

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  :

W czerwcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w  Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie,   w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , był  niższy niż  6%  .

Wymagane dokumenty:
1. życiorys   z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),  umożliwiających kontakt, tj. adresu e- mail, numeru telefonu lub adresu,
2. list motywacyjny,

3.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

5.kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

6.kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, umowy o pracę,  zaświadczenia),                                  
7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8.ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

9.oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

10. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

11. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

12. oświadczenie kandydata z  niżej wskazanym zapisem „ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Zespół Szkół  Sportowych w Szczecinie,  zgodnie z art. 6 ust. ust. 1 lit.a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych )  -Dz.U.UE.L.2016.119.1  ".

 

Informacje dodatkowe :

1.Dokumenty aplikacyjne  należy składać lub przesyłać w terminie do:  25.07.2022 r.
  (Uwaga: liczy się data wpływu do Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie)

  na adres:
  Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej
  ul. Małopolska 22
 70-515 Szczecin

 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Nabór na stanowisko urzędnicze –   Starszy księgowy”


2.Dokumenty, które wpłyną do Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie niekompletne lub powyżej wyznaczonym  terminie nie będą rozpatrywane.

3.Oferty kandydatów, które  zostały złożone po terminie wskazanym w treści ogłoszenia oraz osób, które nie spełniły wymagań formalnych, w przypadku niezgłoszenia się po odbiór w terminie  30 dni od dnia zakończenia naboru  zostaną zniszczone komisyjnie.

4. Etapy naboru :

1) analiza  złożonych dokumentów  pod  kątem spełnienia wymogów formalnych określonych  w ogłoszeniu  o naborze   - dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną , sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne; analiza ofert zaakceptowanych formalnie pod kątem przedstawionego doświadczenia i wymagań niezbędnych do pracy na danym  stanowisku;

2)  rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do 2 etapu zostaną poinformowani drogą telefoniczną    lub  na podany adres   e – mail  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy :

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Małopolska 22,  70-515 Szczecin, e-mailowo: sekretariat@lo12.szczecin.pl

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Izabela Tutur-Dudek, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

3.Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze  do Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie  , na podstawie:

a)art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz., 59),

b)art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

c)art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4.Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5.Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

6.Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem.

8.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa  w rekrutacji.


Data wygaśnięcia: 25.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/05, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/05 10:25:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/05 10:25:37 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2022/07/05 10:24:40 nowa pozycja