Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72565446

Aktualna strona: 2329554

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Konserwator sieci komputerowej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektroniczych w Szczecinie


Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. M.T. Hubera w Szczecinie,
ul. Racibora 60/61 poszukuje kandydatów na stanowisko: konserwator sieci komputerowej

Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Podstawa zatrudnienia: umowa na czas określony

 

Wymagania:

 1. wykształcenie minimum średnie zawodowe – technik informatyk/elektronik;
 2. brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku;
 3. uprawnienia energetyczne do 1 kV

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. utrzymanie w sprawności sprzętu i oprogramowania;
 2. usuwanie awarii sprzętu komputerowego;
 3. konserwacja instalacji elektrycznej i informatycznej;
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV);
  2. list motywacyjny;
  3. dokumenty (kserokopie) potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia;
  4. dokumenty (kserokopie) poświadczające przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
   z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.)

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres: Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, ul. Racibora 60/61, 71-631 Szczecin do dnia  31.12.2018 r.,
tel. 91 4226481

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera
  w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Racibora 60/61, 71-631 Szczecin, e-mailowo: zsee@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 42 26 481,  91 35 07 250.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe
  w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 31.12.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin