Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67341405

Aktualna strona: 1971823

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-bydowlanej 1 etat


 DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

 

ogłasza

 

 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

INSPEKTOR NADZORU  BRANŻY  KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ – 1 ETAT

 

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

UL. MARIACKA 25

70-546 SZCZECIN

Opis stanowiska:

Zadaniem pracownika jest wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w zakresie posiadanych uprawnień, a w szczególności:

1)      Prowadzenie nadzorów budowlanych, kierowanie i kontrolowanie budowy i robót

2)      Sporządzanie niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz przepisami wewnętrznymi u pracodawcy

3)      Prowadzenie książek obiektu budowlanych

4)      Analiza potrzeb remontowych.

5)      Sporządzanie i realizacja rocznych planów remontowych,

6)      Sporządzanie wieloletnich planów wraz z ich weryfikacją.

7)      Sporządzanie kompletnych wniosków remontowych do działu Zamówień Publicznych.

8)      Współpraca z Działem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej zgodnie z planem remontów.

9)      Udział w pracach komisji przetargowej.

10)  Weryfikowanie i opiniowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej w zakresie remontów i modernizacji budynków.

11)  Sporządzanie dokumentacji kosztorysowej według potrzeb.

12)  Przekazywanie budynków do remontów kapitalnych i modernizacyjnych oraz napraw bieżących wraz z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego.

13)  Sporządzanie protokołów na roboty dodatkowe i konieczne.

14)  Dokonywanie odbiorów robót, sporządzanie protokołów odbioru.

15)  Dokonywanie wpisów do dziennika budowy.

16)  Współpraca z organami nadzoru budowlanego.

17)  Terminowe odpisywanie na pisma

18)  Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZBiLK

Warunki pracy na stanowisku

Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy

Praca przy monitorze ekranowym oraz praca w terenie w rejonach działania ZB iLK

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%\

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe i co najmniej czteroletni  staż pracy na stanowisku inspektora nadzoru albo wykształcenie średnie i co najmniej sześcioletni  staż pracy na stanowisku inspektora nadzoru
 6. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
  1. posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  2. znajomość ogólnych programów komputerowych i umiejętność kosztorysowania robót,
  3. znajomość aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  4. znajomość zasad udzielania zamówień publicznych,
  5. dobra znajomość obsługi komputera,

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

1.      Członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego,

2.      Prawo jazdy kat. B

3.      Dyspozycyjność

4.      Samodzielność

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kserokopia dokumentu lub oświadczenie kandydata ( poświadczone własnoręcznym podpisem) potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,
 5. Kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach, ( aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe),
 6. Kserokopie  dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),
 7. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem,
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016r., poz. 922 ), poświadczone własnoręcznym podpisem,
 10. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, poświadczone własnoręcznym podpisem.

 

 

 Oferty należy składać lub przesłać w terminie do  dnia 15 stycznia 2018r.

(uwaga: liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

 

na adres :

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

 

 w opisanej imieniem i nazwiskiem zamkniętej  kopercie  z dopiskiem:Nabór na  stanowisko   Inspektora  nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej

 

Uwagi:

 1. Oferty które wpłyną do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 


Data wygaśnięcia: 15.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin