Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel WOS w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie


Oferta pracy dla nauczyciela wos w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1  w Szczecinie

Szczegóły  dotyczące  ogłoszenia :

 • Stanowisko : nauczyciel wos
 • Ilość  wakatów:  1
 • Liczba godzin lekcyjnych w tygodniu:  2/18
 • Zatrudnienie na rok szkolny 2022/2023
 • Ważność oferty – 30.07.2022r.
 • Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe: wos, resocjalizacja lub socjoterapia

Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły:  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1
 • Miejscowość : Szczecin
 • Kod pocztowy : 70-872
 • ulica : Przylesie 17
 • Telefon : 91 4621-115
 • E-mail : mos1@miasto.szczecin.pl

Pisemne zgłoszenie winno zawierać:

 1. CV
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy mieści się na stronie internetowej placówki – www.mos1.szczecin

 Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko nauczyciel wos” należy składać w sekretariacie Szkoły  do dnia 30. 07. 2022 r. do godziny 15:00  lub kierować na adres Szkoły.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty  kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni  zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Przylesie 17, 70-872 Szczecin, e-mailowo: mos1@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 46 21 115.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: 91 85 22 093.
  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do MOS 1 w Szczecinie, na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
   2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
   3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  2. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
  4. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  5. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 


Data wygaśnięcia: 30.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/06/13, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/06/13 13:46:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/06/13 13:46:23 nowa pozycja