Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Szczecinie


 


Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2  w Szczecinie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  - Główny Księgowy

Nazwa i adres jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

ul. Jagiellońska 65

70-382 Szczecin

Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny księgowy

Przewidywany początek zatrudnienia: 08.08.2022 r.

Liczba lub wymiar etatu: 1/1

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.):
 2. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 3. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

Spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem:

a) znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, znajomość regulacji prawnych odnośnie finansów publicznych, systemu oświaty, Karty Nauczyciela,

 1. znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej  iPKO Biznes.
 2. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 3. Posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe (Progman Finanse Premium+, Rozrachunki Premium+, Kasa Premium +, płace Vulcan), pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- kursy doskonalące;

- umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji

- umiejętność współpracy w zespole;

- odporność na stres;

- ma nieposzlakowaną opinię,

- komunikatywność;

- wysoka kultura osobista;

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-    Wychowawczym nr 2 w Szczecinie w m-cu czerwcu 2022 r. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia), w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – curriculum vitae.
 3. Kserokopie świadectw pracy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez SOSW NR 2  poświadczone własnoręcznym podpisem.
 8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze  1 etatu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście  w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Szczecinie w sekretariacie SOSW nr 2, 70-382 Szczecin ul. Jagiellońska 65 w terminie do dnia 22.07.2022 r. do godz. 1500. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

SOSW nr 2 w Szczecinie zapewnia, iż wszelkie informacje oraz dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie do celów związanych z rekrutacją.

Jednocześnie informujemy, że SOSW nr 2, 70-382 Szczecin ul. Jagiellońska 65 zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości SOSW nr 2 w Szczecinie  zgodnie  z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 2. Kontrola dokumentów w sposób zapewniający:
 3. właściwy przebieg operacji gospodarczych,
 4. ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
 5. sporządzanie sprawozdawczości finansowej (bilansu miesięcznego, kwartalnego, rocznego, RZIS, ZZFJ wraz załącznikiem).
 6. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:
 7. terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
 8. terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
 9. terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
 10. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza:
 11. dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu;
 12. gospodarce środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji SOSW nr 2  w Szczecinie;
 13. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez SOSW nr 2 w Szczecinie ,
 14. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 15. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 74   w Szczecinie;
 16. Sporządzanie projektów budżetowych , projektów planu finansowego i planów finansowych;
 17. Wystawianie dokumentów sprzedaży;
 18. Rozliczanie podatku Vat (deklaracje rejestru zakupu, rejestru sprzedaży, przesłanie do Urzędu Miasta Szczecin);
 19. Opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
 20. zakładowego planu kont,
 21. instrukcji obiegu dokumentów (dowodów kasowych),
 22. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 23. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS, F03;
 24. Bieżąca ewidencja księgowa operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych;
 25. Miesięczna analiza rozliczeń z tytułów zrealizowanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych;
 26. Szczegółowość stosowania podziałów klasyfikacji budżetowej w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości;
 27.  Przeliczanie kosztów arkusza organizacyjnego;
 28. Rozliczanie inwentaryzacji;
 29. Wprowadzanie danych dotyczących spraw finansowych do SIO;
 30. Współpraca z Urzędem Skarbowym i ZUS-em w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek;
 31. Archiwizacja dokumentów księgowych;
 32. Biegłe posługiwanie się programami komputerowymi obsługującymi stanowisko pracy;
 33. Przestrzeganie ustalonego w SOSW nr 2 w Szczecinie czasu pracy

 i dyscypliny pracy;

 1. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora SOSW nr 2 w Szczecinie należą do kompetencji głównego księgowego.

 

 Warunki pracy na danym stanowisku:

- praca siedząca  przy monitorze komputerowym, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Jagiellońska 65, 70-382 Szczecin w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Jagiellońska 65, 70-382 Szczecin.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 RODO

 1. Administratorem Państwa danychosobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2. Z Administratorem można się skontaktować listownie: 70-382 Szczecin ul. Jagiellońska 65; e-mailowo: sosw2@miasto.szczecin.pl; telefonicznie: 91 48 45 194.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: e-mailowo: iod@spnt.ploraz    telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Szczecinie,

na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221§ 1 i 4 Kodeks Pracy, art. 10 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela, art. 14 ust. 3 w zw. z  art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 2. w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody;
 4. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5.  Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych    - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 7.  Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzane przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 Data wygaśnięcia: 22 lipca 2022 r.


Data wygaśnięcia: 22.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/06, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/06 13:40:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/06 13:40:34 nowa pozycja