Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel Biologii i Przyrody w Szkole Podstawowej Nr 46 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko nauczyciel biologii i przyrody
w Szkole Podstawowej nr 46 w Szczecinie

 

I. Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

Wymagania kwalifikacyjne:

Wykształcenie: warunkiem koniecznym jest posiadanie odpowiednich  kwalifikacji oraz przygotowania pedagogicznego

Przedmiot: biologia, przyroda

Ilość wakatów:  1

Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu: 16/18(12/18 biologia, 4/18 przyroda)

Informacje o wakacie: umowa na czas określony (na rok szkolny 2022/2023)

Ważność ogłoszenia:  31 lipca 2022 r.

II. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 1. CVi list motywacyjny;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 3. Kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach;
 4. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  z pełni praw publicznych;
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych.

CV powinno być opatrzone klauzulą:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CVna potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 46
w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).”

III. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 46 lub przesłać do szkoły drogą elektroniczną na adres e-mail sp46@miasto.szczecin.plw terminie do 31.07.2022 r.

IV. Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa nr 46 w Szczecinie,  ul. Felczaka 13, 71-551 Szczecin
tel. 91 422 20 07, email: sp46@miasto.szczecin.pl

 

 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 46 w Szczecinie.
  Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Felczaka 13, 71-417 Szczecin, e-mailowo: sp46@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: +48 91 42 22 007.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221§  1 i 4 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela, art. 13 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 15 ust. 1 / PRZEDSZKOLA)/art. 14 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 2  (SZKOŁY) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  2. w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego
   w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo
   w przekazywanych formularzach zgody,
  4. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 


Data wygaśnięcia: 31.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/06, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/06 13:28:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/06 13:28:47 nowa pozycja