Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W STRAŻY MIEJSKIEJ - APLIKANT


 

KOMENDANT  STRAŻY  MIEJSKIEJ SZCZECIN

UL. KLONOWICA 1B

71 - 241 SZCZECIN

 

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

  APLIKANT

                                                                                      (W CHARAKTERZE STRAŻNIKA MIEJSKIEGO)

 

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie ochrona porządkupublicznego zgodnie z ustawą o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ((Dz. U. z 2013 r. poz. 1383, z 2014 r. poz. 486, z 2015 r. poz. 1335).

Informujemy, że niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika miejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest pełna sprawność fizyczna, zgodnie z art. 24 pkt. 6 ustawy.

 

Osoby ubiegające się o stanowisko strażnicze podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej pracują w systemie równoważnego czasu pracy, w różnych godzinach  tzn. praca zmianowa, w nocy, w niedziele i święta.

W trakcie zatrudnienia strażnik:

- nie ma prawa do strajku,

- nie może być członkiem partii politycznej,

- nie może podejmować innego zajęcia zarobkowego, chyba że uzyska pisemną zgodę Komendanta SM.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej Szczecin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2016 r. nie przekroczył 6%.

 

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- ukończone 21 lat,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie co najmniej średnie,

- nienaganna opinia,

- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

- niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-  uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Wymagania dodatkowe:

- szkolenie podstawowe dla strażnika,

- prawo jazdy kat. B ,

- uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

- doświadczenie pracy w firmach/instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i/lub porządku publicznego,

- zamieszkanie na terenie gminy Szczecin lub najbliższej okolicy,

- dobra znajomość topografii Szczecina,

- znajomość infrastruktury miasta,

- znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym co najmniej podstawową komunikację niemiecki/ angielski,

- aktywność sportowa,

- umiejętność długotrwałego działania w warunkach dużego obciążenia stresem,

- umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, komunikatywność,

- brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami (np. alergia, lęk),

- znajomość specyfiki pracy w Straży Miejskiej.

 

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

1.      życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2.      kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, kopię zaświadczenia o szkoleniu podstawowym;

3.      kopie ostatniego świadectwa pracy (ewentualnie powody jego braku),

4.      kopie pozostałych świadectw pracy (ewentualnie powody ich braku) – jeśli kandydat pracował w więcej niż u jednego pracodawcy,

5.      udokumentowane potwierdzenie uregulowania stosunku do służby wojskowej: wpis w książeczce o przeniesieniu do rezerwy lub niepodleganiu obowiązkowi służby wojskowej, ewentualnie zaświadczenie z WKU stwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn),

6.       oświadczenia kandydata o:

a) korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d) niekaralności,

e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 poz. 1662, z 2015 r. poz. 1309) – na potrzeby postępowania konkursowego

7. aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza, (uprawniające do przystąpienia do testów praktycznych z zakresu sprawności fizycznej).

                      

Oferty należy składać w terminie do: 01.03.2016 r. godz. 1400 (uwaga: liczy się data wpływu do Straży Miejskiej Szczecin) w zamkniętych kopertach z dopiskiem :„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Strażnik - aplikant  w Straży Miejskiej Szczecin” .

na adres:

Straż Miejska

ul. Klonowica 1B                             

71-241 Szczecin

Kadry

 

Uwaga:

1. Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu w tym zawierające inną niż podaną w treści ogłoszenia treść oświadczeń, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.  

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone dwa miesiące po ogłoszonym naborze.

3. Ewentualne pytania proszę kierować pod nr telefonu: 91 442 76 04.

                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                              KOMENDANT

                                                                                STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN

                                                                                           Leon GAJEWSKI


Data wygaśnięcia: 01.03.2016

Załączniki:

udostępnił: STRAŻ MIEJSKA, wytworzono: 2016/02/19, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Piotr Stachurski, dnia: 2016/02/19 10:41:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski 2016/02/19 10:41:08 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/02/19 10:40:38 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/02/19 10:39:53 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/02/19 10:38:21 nowa pozycja