Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 79 w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 79 W SZCZECINIE

 1. Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
 2. Przedmiot: wychowanie przedszkolne
 3. Początek zatrudnienia: 01.09.2022 r.
 4. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 5. Liczba godzin w tygodniu 25
 6. Ważność ogłoszenia: 28.07.2022 r.
 7. Dane adresowe:
  Nazwa placówki: Przedszkole Publiczne Nr 79
  Miejscowość: Szczecin
  Kod pocztowy: 70-734
  Ulica: Krzemienna 42 a
  Telefon: 91-46-09-762
  E-mail: pp79@miasto.szczecin.pl


Wymagane dokumenty:

1) CV, z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

5) oświadczenie o niekaralności,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków  w wymiarze pełnego etatu,

8) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

Dokumenty aplikacyjne:  CV powinno być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz.926 z poź. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr223, poz.1458)”

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na adres: Przedszkole Publiczne Nr 79 ul. Krzemienna 42 a,
70-734 Szczecin lub drogą elektroniczną: pp79@miasto.szczecin.pl do dnia 28.07.2022 r.


Data wygaśnięcia: 28.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/06/23, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/06/23 09:40:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/06/23 09:40:39 nowa pozycja