Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Pracownik do prac lekkich w VII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie


DYREKTOR
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. K.K. Baczyńskiego
W SZCZECINIE


ogłasza nabór na stanowisko: Pracownika do prac lekkich


w VII Liceum Ogólnokształcącym im K.K. Baczyńskiego

71-138 Szczecin, ul. Jana Styki 13,
tel./fax 91 48 777 51

 

Określenie stanowiska:
Stanowisko – Pracownika do prac lekkich ;
Wymiar zatrudnienia – 0,75 etatu;
Zatrudnienie: od zaraz.;
Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony z możliwością na czas nieokreślony

Praca w godzinach  (6:00-12:00 lub 12:00-18:00)

 

Wymagania niezbędne:

 

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika do prac lekkich  w szkole

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • Obowiązkowość,
 • Rzetelność,
 • Dbałość o czystość i mienie placówki

 

Ogólny zakres wykonywanych zadań:

 

 • Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku.
 • Utrzymanie porządku i czystości w otoczeniu budynku.
 • Obsługiwanie i konserwacja sprzętu technicznego wykorzystywanego w pracy.
 • Dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektu.
 • Wykonywanie prostych prac naprawczych wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 • Pielęgnowanie zieleni na terenie nieruchomości.
 • Organizowanie stanowiska pracy oraz prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 • Praca w godzinach , tj. 6:00 – 12:00 lub 12:00 – 18:00

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • List motywacyjny + CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty w zamkniętych kopertach opatrzone napisem: „nabór na stanowisko pracownik do prac lekkich” należy składać w sekretariacie lub przesłać na adres:

VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego

71-138 Szczecin, ul. Jana Styki 13

w terminie do 31 lipca 2022 r. (liczy się data wpływu dokumentów do VII LO).

Termin ważności ogłoszenia : 31.07.2022.

 

Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami

 

*Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w VII Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Jana Styki 13, 71-138 Szczecin,e-mailowo: lo7@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 48 77 751

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Izabela Tutur-Dudek, z którym można się skontaktować mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie, na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)

 b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

 c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.

 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody   w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w Rekrutacji.


Data wygaśnięcia: 31.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/06/13, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/06/13 09:58:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/06/13 09:58:27 nowa pozycja