Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 46 w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM  NR 46 W SZCZECINIE

 Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego  w Przedszkolu Publicznym Nr 46  ul. Zawadzkiego 128 71 – 246 Szczecin.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Przedmiot: wychowanie przedszkolne
 • Ilość wakatów: 1
 • Liczba godzin dydaktycznych/ wychowawczych w tygodniu: 25 godz. (pełen etat)
 • Informacje o wakacie: zatrudnienie na czas nieokreślony                                             
 • Miejsce zatrudnienia: budynek przy ulicy Zawadzkiego 128
 • Ważność ogłoszenia: 15.07.2022

Dane adresowe do przesyłania ofert:

 • Nazwa szkoły/ Przedszkole Publiczne Nr 46 Szczecin
 • Kod pocztowy: 71-246 Szczecin Ulica: Zawadzkiego 128
 • Telefon: 91 439 44 37
 • E mail: pp46@miasto.szczecin.pl

Niezbędne wymagania: obywatelstwo polskie,

 • ukończenie studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunku pedagogika wczesnoszkolna, przedszkolna
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego zgodnie z Rozp..
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2. list motywacyjny,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”

Termin i miejsce składania ofert: Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć do  placówki lub przesłać pocztą  elektroniczną do 15.07.2022

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych .Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Publiczne Nr 46 w Szczecinie ul. Zawadzkiego 128, 71-246 Szczecin, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Przedszkole Publiczne Nr 46  w Szczecinie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku nauczyciel

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 46  w Szczecinie,  ul. Zawadzkiego 128, 71-246 Szczecin, pp46@miasto.szczecin.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, tel. 91-852-20-93 lub poczta elektroniczna iod@spnt.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze Przedszkolu Publicznym Nr 46 w Szczecinie w trakcie  bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Przedszkole Publiczne Nr 46 w Szczecinie na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na postawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wpływu.
 5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 


Data wygaśnięcia: 15.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/06/08, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/06/08 13:30:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/06/08 13:30:09 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2022/06/08 13:29:32 nowa pozycja