Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Kierownik gospodarczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisku kierownik gospodarczy

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. J. Tuwima w Szczecinie, ul. Grzymińska 6,

w pełnym wymiarze czasu pracy -  od 01 sierpnia 2022 roku

 

I.  Wymagania niezbędne

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie:

-  wyższe, preferowane kierunki: administracja, ekonomia, budownictwo, zarządzanie nieruchomościami i co najmniej 2 – letni staż pracy,

-  lub średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i 6-letni staż pracy,

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku .
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4.  Znajomość pakietu MS Office.

 

II.  Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
 2. doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 3. dobra organizacja pracy,
 4.  komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność. 

 

III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kierownika gospodarczego:

 1. Organizacja pracy  pracowników obsługi oraz nadzór  nad wykonywaniem obowiązków służbowych  (woźna, konserwatorzy, sprzątaczki, pomoce nauczyciela, personel kuchni ).
 2. Przygotowywanie postępowań z zakresu zamówień publicznych i zakupów z wolnej ręki.
 3. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły.
 4. Prowadzenie spraw związanych z przeglądami obiektów wynikających z przepisów prawa budowlanego i ppoż.
 5. Organizacja remontów bieżących (poszukiwanie wykonawców, przygotowywanie umówi zleceń, nadzór nad realizacją).
 6. Przygotowywanie wszelkiego typu umów oraz dokumentacji z zakresu zamówień publicznych,   zakupów, inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,  itp. -  zgodnie z wymogami gospodarki finansowej.
 7. Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.
 8. Organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia szkoły oraz ochrony administrowanych budynków i terenu.
 9. Planowanie, zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymywania budynków i terenów zielonych w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym.
 10. Realizacja zakupów wyposażenia szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora.
 11. Organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynkach i na terenach zielonych szkoły.
 12. Prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecanie usług, dokonywanie zakupów środków i materiałów do utrzymywania czystości, materiałów eksploatacyjnych itp.
 13. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników obsługi (sporządzanie grafików, kart pracy, rozliczanie godzin, planowanie urlopów).
 14. Nadzór nad badaniami lekarskimi oraz szkoleniami bhp pracowników pedagogicznych  i niepedagogicznych.

IV. Wymagane dokumenty:

 • CV kandydata, list motywacyjny.
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 • kopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata, jeżeli kandydat takie posiada.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu   rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
 • Zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem:

            Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SOSW dla Dzieci Słabosłyszących im. J. Tuwima   w Szczecinie, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami

Dokumenty należy składać do dnia  22.07. 2022 r.:

 • przesłać na adres:
 • drogą pocztową na adres: SOSW  dla Dzieci Słabosłyszących

           ul. Grzymińska 6, 71-711 Szczecin

 

            Informacje: tel. 91 428-00-86 w godzinach 8.00 - 14.00

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących im. J. Tuwima  w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Grzymińska 6, 71 - 711 Szczecin, e-mailowo: poczta.sosw@wp.pl oraz telefonicznie: 91 428 00 86.
 2. z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 918522093  lub e-mailowo: iod@spnt.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy, prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach, prowadzenia rozliczeń z pracownikami i realizacji innych świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221 §  1, 2 i 4 w zw. z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 15 ust. 1 Prawa oświatowego, art. 14 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 2 Prawa oświatowego, art. 36 ust. 1 w zw. z ust. 2 i 10 w zw. z art. 6 oraz 6 a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  4. art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 94 pkt 91 i 9b Kodeksu pracy - w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od ustania stosunku pracy albo 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończą Państwo pracę, w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. albo gdy został złożony raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym - są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową nawiązania stosunku pracy.

 

 

 


Data wygaśnięcia: 22.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/06/21, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/06/21 14:50:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/06/21 14:50:43 nowa pozycja