Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel matematyki (zastępstwo) w II Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie


Oferta pracy dla nauczyciela matematyki w klasach IB.

 

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie poszukuje kandydatów do pracy na czas zastępstwa od 01 września 2019 r. na stanowisku nauczyciela matematyki.

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

• Stanowisko: nauczyciel matematyki

• Ilość wakatów: 1

• pełny wymiar etatu

• Ważność ogłoszenia: do 21 czerwca 2019 r.

• Wymagania: kwalifikacje do nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym, w tym
  znajomość języka angielskiego niezbędna do prowadzenia zajęć w klasach realizujących
  program Matury Międzynarodowej

 

Oferty z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zawierające list motywacyjny, CV, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, proszę składać w sekretariacie Szkoły lub przesyłać
w terminie do 21 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu) na adres:

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I

ul. H. Pobożnego 2

70-507 Szczecin

tel. 91 433 61 17

e-mail: sekret@lo2.szczecin.pl

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Henryka Pobożnego 2, 70 – 507 Szczecin lub
  e-mailowo: sekret@lo2.szczecin.ploraz telefonicznie: +48 91 43 36 117.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pllub telefoniczne +48 91 85220 93.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze
  do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, na podstawie:
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) § 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
 5. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo
  w przekazywanych formularzach zgody,
 6. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone
   do zrealizowania celów przetwarzania.
  2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
  3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody
   w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
   na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 21.06.2019

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2019/05/23, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/05/23 13:57:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/05/23 13:57:44 nowa pozycja