Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72565324

Aktualna strona: 2329525

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Robotnik gospodarczy w Szkole Podstawowej Nr 37 w szczecinie


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie
im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego

Zatrudni na wolnym stanowisku pomocniczym i obsługi – robotnik gospodarczy

Miejsce pracy  - nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 37

im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego

ul. Lucjana Rydla 6

70 – 783 Szczecin

 

Stanowisko:Robotnik gospodarczy

Wymiar zatrudnienia: pełny,  praca od 07.30 do 15.30

Forma zatrudnienia:umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Ważność ogłoszenia: do 22 czerwca 2018 r.

Do obowiązków pracownika, zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy, należy:

 1. prace konserwatorskie wewnątrz szkoły,
 2. wykonywanie drobnych prac remontowo – budowlanych,
 3. prace porządkowe na terenie szkoły oraz na zewnątrz budynku.

 

Mile widziane uprawnienia spawalnicze oraz elektryczne z uprawnieniami SEP (E,1kv)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny i CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w załączeniu

Oferty prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr 37

im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego

ul. Lucjana Rydla 6, 70 – 783 Szczecin

lub email: sp37@miasto.szczecin.pl

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku robotnik gospodarczy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 37 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie:  ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin, e-mailowo: sp37@miasto.szczecin.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Izabella Zajączkowska, z którym można się skontaktować telefonicznie 91-852-20-93 lub pocztą elektroniczną ido@spnt.pl.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do 06 lipca 2018 r., na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 


Data wygaśnięcia: 22.06.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin