Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72612415

Aktualna strona: 2333193

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Starszy referent ds. sekretariatu w Zespole Szkół Budowlanych w Szczecinie


Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie zatrudni na stanowisku pracownika obsługi: starszy referent ds. sekretariatu

 

Ilość etatów: 1 etatu

 

Zatrudnienie: od 5 listopada 2018 r.

 

Informacja o umowie: umowa na czas określony

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny i CV,
 2. kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy na podobnym stanowisku,
 3. zaświadczenie o niekaralności,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Na podstawie
  art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko starszego referenta ds. sekretariatu. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym.”

 

 

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe lub średnie (co najmniej 2-letni staż pracy przy wykształceniu średnim), 
 3. Kandydat na stanowisko ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych, nie był karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej min. 1 rok,
 2. Znajomość programów Nabór, aplikacji iSekretariat,
 3. Wiedza zapewniająca obsługę sekretariatu,
 4. Dyspozycyjność,
 5. Rzetelność i komunikatywność,
 6. Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy.

           

Termin zgłaszania ofert: do 25 października 2018 r.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: Zespół Szkół Budowlanych
im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie siedzibą przy ul. Unisławy 32/33.       

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Budowanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel.: +48 91-852-20-93 lub adresem email: iod@spnt.pl

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia
26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

 

Oferty prosimy kierować na adres:

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego

ul. Unisławy 32/33

71-402 Szczecin

lub

szkola@zsb.szczecin.pl

 

 

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonów: 91-422-03-43


Data wygaśnięcia: 25.10.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin