Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72612763

Aktualna strona: 2333254

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy referent do spraw biurowych w MOSRiR w Szczecinie


Załącznik nr 1
do procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w Miejskim Ośrodku Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. W. Szafera 7, 71-245 Szczecin

 

 

Wolne stanowisko: starszy referent ds. biurowych

 

Opis stanowiska:

Do głównychzadań pracownika będzie należało:

 1. Prowadzenie w całości dokumentacji wykorzystania obiektów związanej z administrowaniem i eksploatowaniem w tym sporządzanie umów, aneksów oraz kontrolowanie ich stosowania.
 2. Opracowywanie grafiku do eksploatacji obiektu.
 3. Prowadzenie rejestru dokumentów obiektu i ich przechowywanie
 4. Prowadzenie i zabezpieczenie pracy sekretariatu i bieżących spraw Kompleksu Sportowego SDS.
 5. Sporządzanie kart ewidencji czasu pracy pracowników Kompleksu.
 6. Rejestr urlopów i zwolnień lekarskich pracowników Kompleksu.
 7. Stała współpraca z działem księgowości, administracyjno-eksploatacyjnym, działem kadr i pozostałymi komórkami MOSRiR.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:praca będzie się odbywała w budynku wyposażonym w windę w Kompleksie Sportowym Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej w Szczecinie.

Stanowisko pracy:praca biurowa, stanowisko z komputerem, podstawowy system czasu pracy 8 godzin dziennie, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu w MOSRiR w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %

 

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: min. średnie
 • staż pracy: min. 2 lata
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • podstawowa znajomość przepisów prawa samorządowego, prawa pracy i kodeksu postępowania administracyjnego;
 • nieposzlakowana opinia;
 • obywatelstwo polskie;
 • biegła znajomość obsługi komputera.

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność sporządzania umów cywilno-prawnych;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań;
 • podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodny z rozporządzeniem z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 ze zm.) i sporządzony według wzoru wskazanego w ogłoszeniu,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
 • kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
 • referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada),
 • oświadczenie kandydata, że ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji  w Szczecinie zawartych w ofercie pracy w celach rekrutacji na stanowisko urzędnicze, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

 

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent ds. biurowych

na adres: Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, ul. W. Szafera 7, 71-245 Szczecin

do dnia 22.10.2018 do godz. 15.00.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 312 32 41

 

 Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni, drogą e-mail lub telefonicznie.
 2. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji niekompletne lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty nie wykorzystane w naborze zostaną zniszczone.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia procedury naboru bez podania przyczyny.

  

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku urzędniczym w Miejskim Ośrodku Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.

 

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

 1. administratorem danych jest   Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji  w Szczecinie
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych Mariusz Andryszak, tel. 91 422 34 27 lub drogą elektroniczną: mandryszak@spnt.pl
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, a podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda kandydatów,
 4. kandydat mają prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
 5. dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez kandydata zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierze udział,
 6. dane osobowe kandydata nie będąudostępniane innym podmiotom lub przekazywane do państw trzecich,
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział,
 8. kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. w przypadku chęci wykorzystania danych w innym procesie rekrutacji niezbędne jest poinformowanie o tym kandydata. Stosowna zgoda powinna znaleźć się zarówno w CV, jak i liście motywacyjnym przesyłanym przez kandydata.

 

 

  

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 1. Imię (imiona) i nazwisko ........................................................................................................

 2. Imiona rodziców ....................................................................................................................

 3. Data urodzenia ......................................................................................................................

 4. Obywatelstwo ........................................................................................................................

 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ................................................................

    ................................................................................................................................................

 6. Wykształcenie .......................................................................................................................

                                                                                 (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

    ................................................................................................................................................

    ................................................................................................................................................

                                                    (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł  zawodowy, tytuł naukowy)

 7. Wykształcenie uzupełniające ................................................................................................

    ................................................................................................................................................

    ................................................................................................................................................

    ................................................................................................................................................

               (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

 

Okres zatrudnienia

Pracodawca

(nazwa i adres)

Zajmowane stanowisko pracy

od

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.        Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

    ................................................................................................................................................

    ................................................................................................................................................

    ................................................................................................................................................

                                               (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 

 1. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria ……………….

nr .......................... wydanym przez ................................................................................................

lub innym dowodem tożsamości .....................................................................................................

 

 

..........................                                                                                …..…..……………………

 (miejscowość i data)                                                                                                                           podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

 

 

 _____

*)Właściwe podkreślić.

 

 

 


Data wygaśnięcia: 22.10.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin