Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Intendent w Szkole Podstawowej Nr 48 w Szczecinie


                                                                                       

                                                                                                      Oferta pracy na stanowisko Intendenta  w Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

Określenie stanowiska:                              intendent

Wymiar etatu:                                                1 etat

Początek zatrudnienia:                                od 01.09.2019 r.

Podstawa zatrudnienia:                              umowa o pracę

I Obowiązki ogólne:

 • - Przyjmuje wpłaty za obiady ( w pierwsze 3 dni robocze w godzinach od  (12-16)
 • - Prowadzi zaopatrzenie kuchni w produkty spożywcze.
 • - Kieruje i sprawuje nadzór nad żywieniem w placówce.
 • - Sprawuje pośredni nadzór nad pracownikami kuchni.
 • - Prowadzi sprawy dotyczące żywienia uczniów i pracowników szkoły.
 • - Pomaga w przygotowaniu obiadu w razie takiej konieczności.
 • - Przestrzega zasad HACAP.

II Obowiązki szczegółowe:

 • Planuje i dokonuje systematycznego zaopatrzenia kuchni w artykuły spożywcze i środki czystości.
 • Dba o należyte i zgodne z normami zapasy magazynowe.
 • Kieruje żywieniem w szkole oraz sprawuje fachowy nadzór nad przygotowaniem posiłków, dbając o ich zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.
 • Sporządza raporty żywieniowe oraz pilnuje utrzymania się w stawce żywieniowej.
 • Układa jadłospis oraz podaje ich treść na okres 14 dni do wiadomości żywionych.
 • Przy wykonywaniu obowiązków stosuje ściśle zasady ujęte w instrukcji obiegu dokumentacji finansowo – księgowej.
 • Na bieżąco informuje dyrektora szkoły w sprawach dotyczących żywienia pracowników dzieci i młodzieży oraz innych osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.

Wymagania niezbędne.

 • Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie: Średnie
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku intendenta.

Wymagania dodatkowe.

 • Umiejętność współpracy w zespole.
 • Umiejętność organizacji pracy.
 • Odpowiedzialność.
 • Pracowitość.
 • Sumienność.
 • Dokładność.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty.

 • Życiorys zawodowy – CV - umożliwiający kontakt tj. e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy .
 • Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 • Zaświadczenie o niekaralności.
 • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:  Szkoła Podstawowa  nr 48 z siedzibą w Szczecinie ul. Czorsztyńskiej 35Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP nr 48 możliwy jest pod numerem tel.:91-4873303         lub adresem    email:sp48@miasto.szczecin.pl
 • Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej    nr 48 w Szczecinie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 • Data wygaśnięcia: 31.07.2019r.

 


Data wygaśnięcia: 31.07.2019

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2019/06/07, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/06/07 14:08:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/06/07 14:08:15 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2019/06/07 08:22:16 nowa pozycja