Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne kierowicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Szkole Podstawowej Nr 46 w Szczecinie


Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy
w Szkole Podstawowej nr 46 w Szczecinie

 

I. Szczegóły dotyczące naboru:

Ilość wakatów:  1

Liczba lub wymiar etatu: 1/1(40 godzin tygodniowo)

Informacje o wakacie: umowa na czas określony z możliwością przedłużenia od dnia 11.09.2022 r.

Ważność ogłoszenia:  29 lipca 2022 r.

II.Wymagania kwalifikacyjne:

1. Wykształcenie: ekonomiczne wyższe pierwszego lub drugiego stopnia  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i co najmniej 3-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, średnie ekonomiczne i co najmniej 6 letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

2. Obywatelstwo polskie.

3. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy
o finansach publicznych.

4. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

5. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, znajomość regulacji prawnych odnośnie finansów publicznych i rachunkowości w jednostkach budżetowych, prawa zamówień publicznych, systemu oświaty, Karty Nauczyciela.

7. Nieposzlakowana opinia.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.

2. Umiejętność pracy  w zespole, umiejętność organizowana pracy własnej.

3. Znajomość obsługi programów komputerowych, służących do rozliczeń bankowych tzw. „bankowość elektroniczna”, do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz
do sporządzania sprawozdawczości budżetowej np.: Finanse Premium+, Rozrachunki Premium+, Vulcan Płace, Vulcan Kadry, ZUS, GUS.

4. Odpowiedzialność, komunikatywność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem,  kreatywność, wysoka kultura osobista.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie księgowości i rachunkowości szkoły.

2. Prowadzenie i kontrola gospodarki finansowej szkoły.

3. Sporządzanie i kontrolowanie sprawozdań i deklaracji ZUS,GUS i podatkowych (PIT,VAT), PEFRON.

4. Ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych, bilans roczny, plan finansowy jednostki i inne zlecone przez organ prowadzący.

5. Naliczanie wynagrodzeń. Sprawowanie kontroli nad naliczaniem wynagrodzeń,

6. Sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów oraz sprawozdawczości finansowej.

7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi innymi, będącymi w dyspozycji szkoły.

8. Przestrzeganie zasad i terminowości  rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości  pieniężnych.

9. Przestrzeganie zasad kontroli zarządczej, w tym współtworzenie i monitorowanie procedur wewnętrznych.

10. Wsparcie decyzyjne Dyrektora Szkoły w zakresie optymalnych rozwiązań  finansowo-księgowych.

11. Rozliczanie zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych szkoły finansowanych z budżetu miasta i szkoły.

12. Miesięczne rozliczanie podatku od towarów i usług po centralizacji Vat.

13. Terminowe raportowanie rejestru Vat i deklaracji Vat-7 do Urzędu Miasta Szczecin.

14. Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz, rozliczeń i sprawozdań.

15. Ścisła współpraca z Urzędem Miasta Szczecin.

16. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.

17. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS.

18. Wprowadzanie danych do SIO w zakresie księgowości.

19. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa  lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora szkoły należą do kompetencji Głównego Księgowego.

V. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

·  życiorys (CV),

·  list motywacyjny,

·  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

·  kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),

·  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,

·  oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

CV powinno być opatrzone klauzulą:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CVna potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 46
w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).”

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie lub przesłać do szkoły drogą elektroniczną na adres e-mail sp46@miasto.szczecin.plw terminie do 29.07.2022 r.

VII. Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa nr 46 w Szczecinie,  ul. Felczaka 13, 71-551 Szczecin
tel. 91 422 20 07, email: sp46@miasto.szczecin.pl

 

                                        Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 46 w Szczecinie.
  Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Felczaka 13, 71-417 Szczecin, e-mailowo: sp46@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: +48 91 42 22 007.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221§  1 i 4 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela, art. 13 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 15 ust. 1 / PRZEDSZKOLA)/art. 14 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 2  (SZKOŁY) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  2. w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego
   w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo
   w przekazywanych formularzach zgody,
  4. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 


Data wygaśnięcia: 29.07.2022

udostępnił: Wydzał Oświaty, wytworzono: 2022/07/07, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/07 09:37:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/07 09:37:41 nowa pozycja