Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72565248

Aktualna strona: 2329506

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Główna Księgowa/Główny Księgowy w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie


Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 9 ul A.K. Napierskiego 13  70-783 Szczecin ogłasza nabór na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze -  Główną Księgową / Głównego Księgowego -
na 1 etat
 

Początek zatrudnienia: 01.08.2018r.

 
Do zadań Głównej Księgowej/ Głównego Księgowego będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki, w tym:
  1. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  3. przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania,
  4. wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo – księgowego zgodnie z dekretacją.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Opracowywanie materiałów kalkulacyjnych do projektów planów w zakresie wydatków i dochodów budżetowych.
 4. Opracowywanie projektu budżetu jednostki.
 5. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych.
 6. Udział w rozliczaniu okresowych inwentaryzacji.
 7. Sporządzanie list płac.
 8. Sporządzanie deklaracji ZUS, GUS  i podatkowych.
 9. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
 10. Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz i rozliczeń.
 11. Sporządzanie odpłatności za przedszkole.
 12. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
   

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie

 w miesiącu kwietniu 2018 r. wyniósł 0%.

 

 

   Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
praca siedząca przy komputerze , wymagająca częstych kontaktów z Wydziałem Oświaty, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Niezbędne wymagania:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości, lub ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
3. Kandydatka/ kandydat powinien posiadać co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku Głównej Księgowej/ Głównego Księgowego.
4. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
5. Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów Excel i Word.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
7. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.
10. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1. Pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.
2. Łatwość nawiązywania kontaktów.
3. Umiejętność współpracy w zespole.
4. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność ,wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), umożliwiający kontakt tj. adres e-mail, numer telefonu lub adres.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia).
6. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
8. Oświadczenie kandydata , że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.

11. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku głównego księgowego.
 12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w  Przedszkolu Publicznym nr 9 w Szczecinie” w terminie do dnia  25.06.2018r r. do godz. 15.00
na adres:
Przedszkole Publiczne Nr 9
ul. A. K. Napierskiego 13

 70-783 Szczecin
Tel. 91 4629288    e-mail pp9@miasto.szczecin.pl

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 25.06.2018r. nie będą rozpatrywane.


 

 


Data wygaśnięcia: 25.06.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin