Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie


 

OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA
PRZEDMIOTÓW
ZAWODOWYCH NAWIGACYJNYCH
W ZACHODNIOPOMORSKIM CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ W SZCZECINIE


Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
• Kategoria przedmiotu: zawodowy
• Przedmiot: nawigacyjne
• Ilość wakatów: niepełny wymiar
• Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu: 9/18 lub więcej
• Informacje o wakacie: umowa o pracę od dnia 1.09.2022 r. zawarta na podstawie przepisów oświatowych lub Kodeksu pracy
• wymagane wykształcenie kierunkowe – wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym lub wyższe kierunkowe bez przygotowania pedagogicznego
• Ważność ogłoszenia: 29.07.2022 r.

Dane adresowe:
• nazwa szkoły/placówki: Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
• miejscowość: Szczecin
• kod pocztowy: 71-699
• ulica: Hoża 6
• telefon: 91 431 61 03
• e-mail: kadry@zcemip.edu.pl
sekretariat@zcemip.edu.pl

 

Oferty zawierające list motywacyjny, CV, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, proszę składać w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres szkoły  do 29.07.2022 r.

CV powinno być opatrzone klauzulą:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby postepowania rekrutacyjnego prowadzonego w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL.).”

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznejw Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mailowo: zcemip@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 44 20 933.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Izabela Tutur-Dudek, z którą można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 29.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/05, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/05 15:14:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/05 15:14:09 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2022/07/05 15:09:40 nowa pozycja