Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65117850

Aktualna strona: 1861636

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Szkole Podstawowej w Tanowie


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy   głównego księgowego.

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie , ul. Szczecińska 31

tel. 91 3 126-624

 

 1. Stanowisko: główny księgowy.

 

 1. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo.

 

 1. Termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2018 r.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. wykształcenie:
  1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
  2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
 2. znajomość zagadnień z zakresu: finansów publicznych, zasad rachunkowości, klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
 5. dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,

 

6. Wymagania pożądane:

 1. 3 letni staż pracy w służbach finansowo – księgowych jednostek lub zakładów budżetowych,
 2. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności: komunikatywność,  operatywność, zdolność analitycznego myślenia, pracy w zespole, dobra organizacja własnej pracy, rzetelność, punktualność.

 

7. Główne zadania:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 2. rozliczanie finansowe placówki związane z jej działalnością,
 3. sporządzanie dokumentacji rachunkowej,
 4. przyjmowanie i kontrolowanie dokumentacji rachunkowej,
 5. archiwizowanie dokumentacji finansowej,
 6. rozliczanie inwentaryzacji majątku szkoły ,
 7. sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań,
 8. analizowanie wykorzystywania środków budżetowych,
 9. wy­­konywanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
 10. obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla zatrudnionych w placówce pra­cowników, rozliczanie deklaracji ZUS, US.
 11. ewidencjonowanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 12. przygotowywanie projektu planu finansowego szkoły,
 13. kontrolowanie operacji finansowych oraz legalności dokumentacji finansowej,
 14. nadzorowanie pod względem poprawności prawnej zawieranych przez szkołę umów, skutkujących zobowiązaniami finansowymi placówki ,
 15. monitorowanie zgodności dokonywanych przez szkołę wydatków z ustawą
  o zamó­wie­niach publicznych,
 16. nadzorowanie poprawności wykonywanych przez innych pracowników zadań zwią­zanych z rachunkowością,
 17. opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów związanych z finansami i rachun­kowością.

 

8. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów/dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni
  z praw publicznych,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)

 

9. Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 26.01.2018 r.

     na adres: Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie , ul. Szczecińska 31 ,

     72-004 Tanowo

 

     w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

   „Nabór na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Szkole Podstawowej

     im.  Jerzego Noskiewicza w Tanowie”

 

 

 10. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu      

         naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

         Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym       

         informowani.

 

11.Oferty, które wpłyną do Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie  po terminie nie będą rozpatrywane.

 

12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu        

      Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicach ogłoszeniowych Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie  

 

 

 

 

Data wygaśnięcia: 26.01.2018 r.


Data wygaśnięcia: 26.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin