Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67222161

Aktualna strona: 1964141

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko urzędnicze: Księgowy w Szkole Podstawowej Nr 46 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko księgowej

w Szkole Podstawowej Nr 46 w Szczecinie

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 46 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze :

 

Stanowisko: Księgowa/y

Wymiar zatrudnienia:  0,5  etatu

 

 

I. Niezbędne wymagania:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art.54 ust.2 ustawy o finansach publicznych:

 

1.  Ma obywatelstwo polskie.

2. Wykształcenie - spełniony jest jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.

4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.

6. Nieposzlakowana opinia.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych na stanowisku księgowego.

2.Znajomość Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela.

3.Znajomość przepisów prawa dotyczących naliczenia płac oraz rozliczenia z  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym,

4.Znajomość ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i zasad naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. Łatwość nawiązywania kontaktów.

6. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność ,wysoka kultura osobista.

7. Znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych.

8. Znajomość pracy w księgowych programach komputerowych  Vulcan, Wolter Kluwer, Płatnik, bankowość elektroniczna.

 

III. Do zadań Księgowej/Księgowego będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 

 1. Sporządzanie list  płac pracowników, zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS, zasiłków rodzinnych itp. oraz prowadzenie dokumentacji związanej z tymi sprawami.
 2. Sporządzanie przelewów bankowych.
 3. Terminowe prowadzenie rozliczeń zobowiązań i należności pracowniczych.
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z ZFŚS.
 5. Przygotowanie i przekazywanie dokumentacji do ZUS-u pracowników szkoły ubiegających się o emeryturę i rentę.
 6. Sporządzanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły projektu budżetu szkoły w zakresie płac oraz szczegółowych preliminarzy w tym zakresie.
 7. Wydawanie pracownikom wydruków dotyczących wynagrodzenia.
 8. Wystawianie pracownikom zaświadczeń dotyczących ich dochodów.
 9. Przestrzeganie zasad dyscypliny finansowej.
 10. Należyte przechowywanie dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej.
 12. Wykonywanie na polecenie dyrektora szkoły lub głównego księgowego innych czynności koniecznych do prawidłowego funkcjonowania szkoły.
 13. Sporządzanie sprawozdań dotyczących GUS i PFRON.
 14. Ścisłe stosowanie obowiązujących przepisów prawnych, wszelkiego rodzaju regulaminów, instrukcji, wytycznych i zarządzeń.
 15. Należyte prowadzenie dokumentacji i dokładne ustalenie stanu faktycznego.
 16. Terminowe przekazywanie do UM  rzetelnych informacji w sprawozdaniach płacowych, Art.30 itp.
 17. Realizacja zadań wynikających z planu kontroli wewnętrznej na dany rok szkolny.
 18. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 19. Rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków służbowych.
 20. Dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak również spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu pracowników, rodziców i uczniów.
 21. Właściwa współpraca z głównym księgowym i innymi pracownikami administracji.
 22. Odpowiedzialność za powierzone środki trwałe i nietrwałe oraz ich właściwą eksploatację.
 23. Dbałość o estetykę miejsca pracy.
 24. Terminowe uaktualnianie badań lekarskich i pracowniczej książeczki zdrowia.

 

IV. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

Praca siedząca przy komputerze , wymagająca częstych kontaktów z Wydziałem Oświaty, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł -  0%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), umożliwiający kontakt tj. adres e-mail, numer telefonu lub adres.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia).

6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

7. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

9. Oświadczenie kandydata , że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

11. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.

12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z roku 2016 poz. 922 z późn. zm.).

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko księgowa/y w Szkole Podstawowej  Nr 46 w Szczecinie", w terminie do dnia 26.01.2018 r. do godz. 15.00,

 

na adres: Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Felczaka 13, 71-417 Szczecin Tel. 91 422-20-07.

 

 Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 26.01.2018 r. nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie. Oferty, które wpłyną niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 


Data wygaśnięcia: 26.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin