Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68489858

Aktualna strona: 2033828

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Utrzymania Pasa Drogowego (drogowiec) ZDiTM


Dyrektor

Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego

ul. S. Klonowica 5

71-241 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Dziale Utrzymania Pasa Drogowego (drogowiec)

Opis stanowiska:

 1. koordynowanie inwestycjami drogowymi prowadzonymi przez ZDiTM i reprezentowanie zamawiającego w zgodzie z warunkami umowy na Roboty Budowlane i Nadzór,
 2. wykonywanie zadań w zakresie praw i obowiązków zamawiającego zgodnie z warunkami umów (przekazanie placu budowy, dzienników budowy, zatwierdzanie podwykonawców itd.),
 3. zatwierdzanie dokumentów potwierdzających wykonanie robót,
 4. weryfikacja dokumentacji projektowej,
 5. udział w przetargach na zamówienia publiczne, przygotowanie wniosku o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego dla zadań inwestycyjnych,
 6. nadzorowanie pracy Inspektorów (również Inżyniera) w trakcie realizacji zadań i w okresie gwarancji w celu realizacji zadania zgodnie z warunkami umów, SST i wiedzą inżynierską,
 7. kontrola merytoryczna faktur za roboty (min. w zakresie kwalifikowalności kosztów), nadzór oraz udział w rozliczeniu zadań,
 8. udział w radach budowy i spotkaniach roboczych z ramienia Zamawiającego oraz uczestniczenie w pracach komisji odbioru zrealizowanych zadań, przygotowywanie obiektu do przekazania do użytkowania,
 9. rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym,
 10. wszelkie inne działania związane z realizacją zadania inwestycyjnego wynikające z procedur obowiązujących w ZDiTM.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla wózków inwalidzkich. Przewidywany zakres obowiązków wymaga przemieszczania się samochodem po terenie Gminy Miasto Szczecin.

Stanowisko pracy: podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Praca terenowo-biurowa (40%-60%), wzmożona praca w terenie w okresie wykonywania inwestycji. Stały kontakt z wykonawcami, obsługa interesantów, wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca przy komputerze, zmienne tempo pracy, przemieszczanie się w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2018 r. nie przekroczył 6 %.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budowlanej, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
 3. przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 4. co najmniej 3 letni staż pracy, w tym doświadczenie na stanowisku związanym z przygotowaniem, projektowaniem, realizacją, bądź prowadzeniem i rozliczeniem inwestycji realizowanych ze  środków publicznych (wyszczególnione w CV)
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. znajomość Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane i aktów wykonawczych,
 7. znajomość Ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych,
 8. znajomość Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych i aktów    wykonawczych,
 9. znajomość przepisów w zakresie drogownictwa,
 10. wiedza o funkcjonowaniu Zarządu, jego struktury i głównych zadaniach,
 11. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 12. komunikatywność,
 13. nieposzlakowana opinia,
 14. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi programu AutoCAD, Norma,
 2. znajomość Ustawy z dnia 14.06.1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego i aktów  wykonawczych,
 3. znajomość Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych,
 4. znajomość Ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych i aktów wykonawczych,
 5. znajomość aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie ww. ustaw,
 6. samodzielność w działaniu,
 7. dokładność, systematyczność,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. uprawnienia budowlane do projektowania,
 10. doświadczenie przy realizacji zadań realizowanych na postawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, w szczególności przygotowanie przetargów i nadzór nad realizacją inwestycji,
 11. doświadczenie przy przygotowaniu, realizacji bądź nadzorowaniu inwestycji drogowych.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt  tj. numer telefonu lub adresu  e-mail,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B,
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Oferty należy składać lub przesyłać:

 • w terminie do:  25.05.2018 r. (liczy się data wpływu).
 • pod adresem:             Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Dział Kadr i Organizacji (pok. 303)

ul. Klonowica 5

71 – 241 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze– Inspektor w Dziale Utrzymania Pasa Drogowego – drogowiec”

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091 48 00 476.


Data wygaśnięcia: 25.05.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin