Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68490638

Aktualna strona: 2033890

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Administracyjny w Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie


DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 74

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Szkole Podstawowej Nr 74
ul. Seledynowa 50
70-781 SZCZECIN

Wolne stanowisko:
Kierownik Administracyjny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku,
 • preferowane kierunki: administracja, ekonomia i co najmniej 2 – letni staż pracy, na tym stanowisku
 • wykształcenie średnie jak wyżej  umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 6 – letni staż pracy na tym stanowisku
 • znajomość programów Vulcan- wyposażenie,
 • znajomości procedur  żywieniowych ( HACCAP)

b. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
 • biegła obsługa komputera, faxu, kserokopiarki,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obowiązków i uprawnień kierownika gospodarczego:

 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły,
 • utrzymywanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości,
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego,
 • dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp,
 • organizacja remontów bieżących (poszukiwanie wykonawców, przygotowywanie umów, nadzór nad realizacją)
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 • organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia szkoły oraz ochrony administrowanych budynków i terenu,
 • organizowanie i nadzorowanie pracy personelu techniczno-konserwatorskiego,
 • planowanie, zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymywania budynku i terenów zielonych w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym,
 • realizacja zakupów wyposażenia szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora,
 • organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły,
 • zlecenie prac o charakterze usługowym (usług transportu, szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, wykonanie audytu, robót remontowo – budowlanych, itp.)
 • prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp.,
 • prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów,
 • przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy,
 • udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych,
 • organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej,
 • kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów,
 • przygotowanie umów wynajmu, dzierżawy  pomieszczeń szkolnych i umów z podmiotami zewnętrznymi
 • prowadzenie rejestru wszystkich umów najmu,
 • prowadzenie rozliczeń z użytkownikami wynajmującymi pomieszczenia szkolne,
 • prowadzenie prac związanych z przekazaniem pomieszczeń nowym użytkownikom,
 • sporządzanie harmonogramu dyżurów dla pracowników gospodarczych,
 • uczestniczenie w rozruchu urządzeń i instalacji,
 • odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,
 • planowanie oraz zakup maszyn i sprzętu do utrzymywania budynków i infrastruktury (kosiarki, maszyny czyszczące, itp.)
 • dokonywanie kontroli wewnętrznej,
 • przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego,
 • dokonywanie okresowych ocen pracowników na stanowiskach gospodarczych,
 • obsługa techniczna imprez i uroczystości (nagłośnienie, wystrój pomieszczeń, wywieszanie flag),
 • nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska).
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań  ( zamówienia publiczne, podatek od nieruchomości)

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

III. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:  10 czerwca 2018  r..
(Uwaga: liczy się data wpływu do Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie)

na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 74
ul. Seledynowa 50

70-781 Szczecin
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –Kierownik Administracyjny w Szkole Podstawowej Nr 74”

V. Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Telefon kontaktowy 914631-791
 3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej szkoły oraz na stronie internetowej BIP.
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej szkoły oraz stronie internetowej BIP.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do rozmowy kwalifikacyjnej odbierają sami.

 

 

 

 


Data wygaśnięcia: 10.06.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin