Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Pomoc kuchenna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko

pomoc kuchenna

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szczecinie

 

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

Miejsce pracy: MOW ul. Kamienna 22 71-883 Szczecin

Stanowisko:  pomoc kuchenna

Etat: 1 etatu
Ważność ogłoszenia:
do 05.08.2022r.
Zatrudnienie:
umowa o pracę na czas określony od 01.09.2022r.

 

Wymagania formalne

 • wymagane wykształcenie: umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. Stanowisku,
 • doświadczenie w pracy w branży gastronomicznej
 • bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń gastronomicznych.
 • aktualne badania lekarskie.
 • znajomość zasad HACCP w zakresie wymaganym przez przepisy
 • znajomość procedur sanitarnych oraz zasad zbiorowego żywienia,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Predyspozycje osobowościowe:

Sumienność, dokładność, uczciwość, komunikatywność, odpowiedzialność

 

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie i wydawanie 4 posiłków dziennie zgodnie z recepturą i zasadami zbiorowego żywienia z uwzględnieniem specjalistycznych diet,
  • przestrzeganie przepisów higieniczno-sanitarnych, zasad technologii żywienia,
  • dbanie o stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń kuchni i zaplecza

 

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny,

 

Oferty prosimy kierować na adres:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

ul. Kamienna 22 71-883 Szczecin -Skolwin

lub email: mow@miasto.szczecin.pl

do dnia 05.08.2022r. do godz. 15.00

 

Zgody kandydata:
CV powinny być opatrzone klauzulą:
1) „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
2) „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczecinie danych zawartych w ofercie do celów przyszłych rekrutacji. Nie wyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożliwością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Kamienna 22, 71-883 Szczecin, e-mailowo: mow@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 9145 38 103.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: 91 85 22 093.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.


Data wygaśnięcia: 05.08.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/06/13, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/06/13 09:45:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/06/13 09:45:18 nowa pozycja