Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72565230

Aktualna strona: 2329503

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko Sekretarz szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie


DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO ZOŚRODKA SOCJOTERAPII NR 1 w SZCZECINIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

SEKRETARZ SZKOŁY

w wymiarze 0,925  etatu

 

 1. Opis stanowiska:

Prowadzenie sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. spełnianie wymagań określonych w art.6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60),
 3. wykształcenie średnie
 4. Wymagania dodatkowe:
 5. preferowane wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji lub ekonomii,
 6. biegła znajomość pakietu biurowego Microsoft Office i sprawna obsługa poczty elektronicznej,
 7. sprawna obsługa urządzeń biurowych,
 8. znajomość lub gotowość do szybkiego opanowania Systemu Informacji Oświatowej (stara i nowa wersja) programu sekretariat Vulcan, platform internetowych, zagadnień kadrowo- płacowych, prawa oświatowego, zagadnień z zakresu prawa pracy,
 9. komunikatywność,
 10. samodzielność i staranność w wykonywaniu obowiązków,
 11. odpowiedzialność, bardzo dobra organizacja pracy,
 12. umiejętność szybkiego uczenia się,
 13. odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
 14. dyspozycyjność,
 15. prawo jazdy kategorii B.
 16. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
 17. prowadzenie dokumentacji i spraw uczniowskich,
 18. prowadzenie dokumentacji i spraw pracowniczych,
 19. przygotowywanie korespondencji służbowej, zaświadczeń, dokumentów, zestawień, analiz,
 20. sprawozdawczość GUS,
 21. obsługa interesantów,
 22. prowadzenie kasy, przygotowywanie raportów, realizacja czeków,
 23. prowadzenie rejestrów i ewidencji wymaganych w szkole,
 24. archiwizacja dokumentów,
 25. prowadzenie poczty przychodzącej i wychodzącej,
 26. bieżąca współpraca z pracownikami i dyrekcją,
 27. organizacja pracy pracowników administracji i obsługi.

5. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy związane z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 2. stanowisko biurowe wyposażone w komputer, telefon, skaner, kopiarkę, niszczarkę, w pomieszczeniu usytuowanym na I piętrze szkoły, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 3. praca w równoważnym systemie czasu pracy.

 

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys - curriculum vitae z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej;
 3. kserokopia dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż,
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 6. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba zatrudniona będzie zobowiązana do dostarczenia w ciągu 2 tygodni od dnia zawarcia umowy dokument potwierdzający w/w dane z Krajowego Rejestru Karnego);
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru, zgodnie z ustawą o ochronie danych, klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy jest umieszczona na stronie internetowej placówki www.mos1.szczecin.

       Oświadczenia niezbędne do naboru winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

7. Dokumenty dodatkowe:

 1. Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 2. Kserokopia prawa jazdy,
 3. Dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 9. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej  i opisanej ( imię, nazwisko, adres, telefon) kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły” do 22 czerwca 2018, roku w godzinach: 8.00- 15.00 w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie lub przesłać pocztą na adres: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie ul. Przylesie 17, 70-872 Szczecin 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data fizycznego wpływu aplikacji do sekretariatu szkoły).


Data wygaśnięcia: 22.06.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin