Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Psycholog w Przedszkolu Publicznym Nr 50 w Szczecinie


      Oferta pracy dla psychologa

w Przedszkolu Publicznym Nr 50

w Szczecinie ul. Franciszka Gila 13,15

 

Szczegóły:

 • stanowisko: psycholog
 • ilość wakatów: 1
 • Liczba godzin w tygodniu: 9,5
 • Informacje o wakacie:

1.prowadzenie dokumentacji psychologicznej,
2. działania diagnostyczne,
3. poradnictwo i pomoc psychologiczna,
4. działania profilaktyczne, ogólnowychowawcze,
5. współpraca z rodzicami,
6. współpraca z zespołem wychowanków, nauczycieli
7. minimum 2-letnie doświadczenie pracy na stanowisku psychologa. 

 Ważność ogłoszenia:  01.08.2022r.

 Niezbędne wymagania: obywatelstwo polskie,

 • ukończenie studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunku psychologia,
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu, list motywacyjny  opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Przedszkole Publiczne Nr 50  ul. Franciszka Gila13,15 w Szczecinie  w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych”)
2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach  i umiejętnościach,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”

Termin i miejsce składania ofert: Wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą  elektroniczną do 01.08.2022

 

Dane adresowe:

 • Nazwa placówki:  Przedszkole Publiczne Nr 50
 • Miejscowość:                         Szczecin
 • Kod pocztowy:                       71-457 Szczecin
 • Ulica:                                     Franciszka Gila 13,15
 • Telefon:                                  91 454 24 80
 • E-mail:                               pp50@miasto.szczecin.pl

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Franciszka Gila 13,15, 71-457 Szczecin, e-mail: pp50@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: + 48  91 4542480.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jestRafał Malujda,z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Przedszkola Publicznego nr 50 w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 


Data wygaśnięcia: 01.08.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/06, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/06 13:36:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/06 13:36:59 nowa pozycja