Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. kadr w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie


 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadr w  Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO  SPECJALISTA DS. KADR

Dyrektor Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 17 ogłasza  nabór na stanowisko specjalista ds. kadr

Stanowisko: specjalista ds. kadr

Wymiar zatrudnienia: 0,25 etatu

 1. Zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy o pracę na czas nieokreślony.
 2. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym.

Data zatrudnienia: 1 sierpnia 2022 r. na czas określony

 1. Wymagania niezbędne
 2. Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 3. Wykształcenie minimum średnie ekonomicznei co najmniej 3-letni staż pracy.
 4. Doświadczenie zawodowe na stanowisku referenta ds. kadr i/lub płac w jednostce oświatowej.
 5. Znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 6. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office, ze szczególnym uwzględnieniem Ms Excel, oprogramowanie płacowe i kadrowe - VULCAN, poczta elektroniczna,
 7. Doświadczenie w pracy z bankowością elektroniczną.
 8. Znajomość przepisów związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej ( m.in. Karta Nauczyciela, Kodeks pracy)

2. Wymagania dodatkowe

 1. Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność.
 2. Umiejętności analityczne i interpersonalne.
 3. Dokładność i rzetelność.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji kadrowo-płacowej (zakładanie, kompletowanie i bieżące prowadzenie teczek akt osobowych wszystkich nauczycieli i pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami kadrowo-płacowymi).
 2. Załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (przygotowywanie umów o pracę w oparciu o Kartę Nauczyciela, Kodeks Pracy; umów cywilno-prawych, wystawianie świadectw pracy).
 3. Przygotowywanie dokumentów stanowiących podstawę naliczenia poborów.
 4. Monitorowanie stażu pracy i nagród jubileuszowych wszystkich pracowników.
 5. Prowadzenie wszelkich spraw wynikających ze stosunku pracy oraz ich realizacja.
 6. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracownika.
 7. Wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem  pracowników.
 8. Sporządzanie danych do sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia oraz ruchu służbowego  pracowników ( np. do SIO).
 9. Obsługa merytoryczna świadczeń z ZFŚS.
 10. Uczestniczenie w kasacjach i spisach z natury.
 11. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników.
 12. Archiwizacja dokumentów kadrowo-płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły i gł. księgową.

4. Miejsce pracy:

 1. Miejsce: Technikum Technologii Cyfrowych, 71-441 Szczecin, ul. Niemierzyńska 17

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy.
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

CV powinno być opatrzone klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Technikum Technologii Cyfrowych, 71-441 Szczecin, ul. Niemierzyńska 17 lub przesłać do szkoły pocztą do dnia 15.07.2022 r.

Kontakt telefoniczny: 91 42 12 610 lub mailowy ttc@miasto.szczecin.pl

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Technikum Technolgii Cyfrowych w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie:ul. Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin, e-mailowo: ttc@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie:
  91 4212610.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221 §  1 i 4 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela, art. 13 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 15 ust. 1 / PRZEDSZKOLA)/art. 14 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 2  (SZKOŁY) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  2. w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  4. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Data wygaśnięcia: 15.07.2022 r.


Data wygaśnięcia: 15.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/01, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/01 10:35:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/01 10:35:45 nowa pozycja