Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70880997

Aktualna strona: 2189635

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Przedszkolu Publicznym Nr 43 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisku  głównej księgowej

w Przedszkolu Publicznym Nr 43 w Szczecinie

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 43 w Szczecinie

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

w Przedszkolu Publicznym  Nr 43 w Szczecinie

przy ul. Emilii Gierczak 33  70 – 825 Szczecin

tel: 91 4600 – 635

 Stanowisko:  Główna księgowa

Wymiar zatrudnienia:  0,5 etatu

I. Niezbędne wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
1) ma obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości, 

II. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy z programem PROGMAN PŁACE , KADRY, FINANSE I ROZRACHUNKI,  SIO, PŁATNIK ZUS lub PROGRAMY KSIĘGOWO-PŁACOWE - VULCAN

2) znajomość Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela.

3) znajomość ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób  fizycznych i zasad naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,

4) znajomość ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zasad naliczania składek  na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

5) znajomość ustawy VAT,

6) praktyczna umiejętność rozliczania i naliczania wynagrodzeń pracowników  pedagogicznych i pracowników samorządowych, w tym składek, podatków,  zasiłków itp.

7) obsługa bankowości elektronicznej,

8) znajomość klasyfikacji budżetowej ,

9) umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem,  kreatywność, wysoka kultura osobista,

10) punktualność, sumienność, rzetelność, samodzielność.

III. Do zadań głównej księgowej będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki, w tym:
  1. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  3. przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania,
  4. wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo – księgowego zgodnie z dekretacją.

5.Przestrzeganie zasad  rozliczeń  pieniężnych i  ochrony wartości pieniężnych.      6.Opracowywanie projektów planów w zakresie wydatków i dochodów budżetowych.
7.Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych.
 8.Udział w rozliczaniu okresowych inwentaryzacji.
9.Sporządzanie list płac oraz wszystkich dokumentów dotyczących wynagrodzeń w obowiązujących terminach wypłat.
10.Sporządzanie list wypłat z ZFŚS.
11.Przekazywanie składek ZUS oraz zaliczek na podatek drogą elektroniczną. 12.Sporządzanie deklaracji ZUS, GUS  i podatkowych ( PIT, VAT) .                13.Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rodzicielskich i innych według obowiązujących przepisów.
14.Ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz zlecanych przez organ prowadzący.
 15.Prowadzenie rejestru VAT  oraz przygotowywanie i terminowe przesyłanie  miesięcznych jednostkowych deklaracji VAT  do UM Szczecin – rozliczanie podatku  VAT.
16.Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz i rozliczeń dla UM Szczecin. 17.Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem; przygotowywanie dokumentów  do archiwizacji oraz ich archiwizacja.
 18. Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS.

   IV. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

 1. Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu.
 2. Wynagrodzenie: wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z póż. zm. Dz.U. 2017 poz.1621 ) oraz Regulaminu wynagrodzenia w Przedszkolu Publicznym Nr 43 w Szczecinie.
 3. Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne  Nr 43 w Szczecinie, ul. Emilii Gierczak 33, 70 – 825 Szczecin
 4. Praca siedząca przy komputerze, wymagająca częstych kontaktów z organem prowadzącym.
 5. Zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. 
   
 6. Zatrudnienie od dnia 11 lipca 2018r.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W styczniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 43, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  wynosi  0%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), umożliwiający  kontakt tj. adres e – mail, numer telefonu lub adres.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach  i umiejętnościach.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).

6. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.

10. Oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku księgowego.

11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z roku 2016 poz. 922  z późn. zm.).
 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównej księgowej w   Przedszkolu Publicznym  Nr 43 w Szczecinie” w terminie
do 20.04. 2018 r. do godz. 15.00
na adres:

Przedszkole Publiczne Nr 43, ul. Emilii Gierczak 33  70 – 825 Szczecin

Tel. 91 4 600 – 635

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 20.04.2018r. nie będą rozpatrywane.

  VIII. Procedura konkursu:

1.I etap – to analiza formalna złożonych dokumentów dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną, a jego wynikiem jest ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu i przechodzą do następnego etapu naboru.

2.II etap – to rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest weryfikacja informacji zawartych w aplikacji poprzez  zbadanie predyspozycji i umiejętności kandydata, gwarantujących prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków oraz posiadanej wiedzy merytorycznej.

3. Informacja o terminie konkursu zostanie przekazana kandydatom, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu drogą telefoniczną lub na podany adres

e –mail.

4. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedszkola.

 5.Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 20.04.2018 r.  nie będą rozpatrywane.


Data wygaśnięcia: 20.04.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin