Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Robotnik do prac lekkich w Przedszkolu Publicznym Nr 13 w Szczecinie


Dyrektor  Przedszkola Publicznego Nr 13 w Szczecinie przy ulicy Jodłowa 11 zatrudni na stanowisko  robotnik do prac lekkich w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,5 etatuwymiar 4 godzin dziennie, tygodniowy wymiar 20 godzin.

Wymagane kwalifikacje zawodowe

1. Doświadczenie w pracy na stanowisku .

3. Umiejętność dobrej organizacji pracy.

Zakres czynności m.in.

 1. Dokonywanie drobnych napraw sprzętów, zabawek i urządzeń, napraw hydraulicznych i drobnych elektrycznych.
 2. Prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie przedszkola i ogrodu.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o pracę.

2. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej – CV.

3. Książeczka zdrowia do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej.

4. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe i staż pracy. 

5. Świadectwo kwalifikacyjne – uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

Prosimy również o zamieszczenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Publiczne nr 13 w Szczecinie, ul. Jodłowa 11, 70-411 Szczecin, moich danych osobowych wykraczających poza katalog określony w art. 22 (1) par. 1 i 2 Kodeksu Pracy, w postaci wykształcenia i przebiegu dotychczasowegow celu nawiązania i realizacji stosunku pracy 

Początek zatrudnienia: 01.08.2022 r.

Oferty należy składać do 24. 06.2022 r.  na adres: Przedszkole Publiczne Nr 13 Ul. Jodłowa 11,  71-114 Szczecin  lub drogą elektroniczną: pp13@miasto.szczecin.pl.

Tel. 91 452 44 29

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 13w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie:ul. Jodłowa 11, 70-411 Szczecin e-mailowo: pp13@miasto.szczecin.pl  oraz telefonicznie: 91 425 44 29
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych  można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Przedszkola Publicznego nr 13 w Szczeciniew Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 


Data wygaśnięcia: 24.06.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/05/20, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/05/20 15:16:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/05/20 15:16:14 nowa pozycja