Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze Główny Księgowy w Szkole Podstawowej Nr 14 w Szczecinie


DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 14

 IM. DANUTY SZYKSZNIAN w Szczecinie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                                                      Główny księgowy

 1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie ekonomiczne wyższe pierwszego lub drugiego stopnia  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i co najmniej 3-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, średnie ekonomiczne i co najmniej 6 letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

3) znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

4) kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, znajomość regulacji prawnych odnośnie finansów publicznych i rachunkowości w jednostkach budżetowych, prawa zamówień publicznych, systemu oświaty, Karty Nauczyciela,

7) nieposzlakowana opinia,

8) brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku,

 1.            Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,

2) umiejętność pracy  w zespole, umiejętność organizowana pracy własnej,

3) znajomość pracy w księgowych programach komputerowych oraz znajomość obsługi programów biurowych

4) odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, kreatywność, wysoka kultura osobista.

3.           Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie księgowości i rachunkowości szkoły.
 2. Prowadzenie i kontrola gospodarki finansowej szkoły.
 3. Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac.
 4. Sporządzanie i kontrolowanie sprawozdań i deklaracji ZUS,GUS i podatkowych (PIT,VAT), PEFRON.
 5. Ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych (Rb-23, Rb-27S,Rb-28S, Rb-34S,Rb-Z,Rb-N), bilans roczny, plan finansowy jednostki i inne zlecone przez organ prowadzący.
 6. Sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów oraz sprawozdawczości finansowej.
 7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi innymi, będącymi w dyspozycji szkoły.
 8. Przestrzeganie zasad i terminowości  rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości  pieniężnych.
 9. Przestrzeganie zasad kontroli zarządczej, w tym współtworzenie i monitorowanie procedur wewnętrznych.
 10. Wsparcie decyzyjne Dyrektora Szkoły w zakresie optymalnych rozwiązań  finansowo-księgowych.
 11. Rozliczanie zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych szkoły finansowanych z budżetu miasta i szkoły. Rozliczanie półkolonii, turniejów, obozów ( wpłaty Rodziców i dofinansowanie z Urzędu Miasta).
 12. Miesięczne rozliczanie podatku od towarów i usług po centralizacji Vat.
 13. Terminowe raportowanie rejestru Vat i deklaracji Vat-7 do Urzędu Miasta Szczecin.
 14. Naliczanie i kontrola płatności za pobyt i wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym.
 15. Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz, rozliczeń i sprawozdań.
 16. Ścisła współpraca z Urzędem Miasta Szczecin.
 17. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.

 

4.Wymagane dokumenty:

 1.  list motywacyjny,
 2.  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3.  oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*;
 4.                   kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),
 5.                   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

oświadczenie o niekaralności,

8)                       oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9)                       oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze  pełnego etatu,

 1.                    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie o odpowiedzialności   za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114).
 2.                   oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3.                    oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(łam) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu z umyślne  przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 4.                    podpisana klauzula informacyjna:

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/e (4.5.2016 L 119/38 dziennik Urzędowy Unii  Europejskiej PL)

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 17 czerwca 2019r. do godz. 15:00 ( liczy się data wpływu do sekretariaty Szkoły Podstawowej nr 14 w Szczecinie)

na adres:   Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 27A 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze w Szkole Podstawowej nr 14 w Szczecinie”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w SP-14w dniu 18 czerwca 2019r.  o godz. 8:00

Etapy rekrutacji:

 1. Analiza formalna złożonych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną, ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają  wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 2. Analiza ofert zaakceptowanych formalnie pod kątem przedstawionego doświadczenia i wymagań niezbędnych do pracy na danym stanowisku.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci, którzy  zakwalifikują się do 3 etapu zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub na podany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Strzałowskiej 27A 71-730 Szczecin  w terminie do dnia 28 czerwca 2019r.

                                                                                                                                                                                                          

 

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia  przez pracodawców dokumentacji w sprawach  związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

 

 

 

Administrator – Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie, ul. Strzałowska 27a  informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.
Inspektor ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 14 w Szczecinie: Litwin Joanna, e-mail: iod@spnt.pl
Informuję o prawie żądania od Szkoły Podstawowej nr 14 w Szczecinie dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Szkoła Podstawowa nr 14 w  Szczecinie zamieszczona jest na stronie szkoły sp14.szczecin.pl w zakładce RODO.


Data wygaśnięcia: 17.06.2019

IV
udostępnił: Wydzał Oświaty, wytworzono: 2019/05/31, odpowiedzialny/a: Adrainna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/05/31 10:00:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/05/31 10:00:28 nowa pozycja