Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko Kierownik obiektów sportowych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie


Nabór na wolne stanowisko

Kierownik obiektów sportowych

w Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Szczecinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

kierownik obiektów sportowtchw Szkole Podstawowej Nr 10

1,00 etat na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony

data rozpoczęcia pracy: 08.06.2020r.

Miejsce pracy:

Szkoła Podstawowa nr 10 w Szczecinie

ul. Kazimierza Królewicza 63

71-551 Szczecin 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na stanowisko:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

4) wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: ekonomia,  zarządzanie , marketing, prawo, administracja;

5) co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymogami na ww. stanowisku;

6) znajomość przepisów z obszarów działania obiektów sportowych, finansów publicznych, Kodeksu Pracy, BHP, kodeksu pracy, ustawy zamówień publicznych;

7) niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa karno-skarbowe;

8) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) obsługa komputera i znajomość programów biurowych;

2) mobilność i dyspozycyjność czasowa;

3) kreatywność w myśleniu i działaniu, solidność i samodzielność;

4) umiejętność pracy w zespole.

III. Dodatkowym atutem będzie:

1) znajomość zagadnień eksploatacji krytych pływalni;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) umiejętność planowania i organizacji pracy.

Do obowiązków podstawowych kierownika obiektów sportowych będzie należało:

 1. bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem obiektów sportowych, oraz jego prawidłową i bezpieczną eksploatacją,
 2. prowadzenie wewnętrznej dokumentacji technicznej obiektów sportowych oraz planowanie rocznych kosztów ich funkcjonowania;
 3. działania związane z promocją i marketingiem obiektów sportowych;
 4. odpowiedzialność za gospodarowanie powierzonym mieniem,
 5. nadzór nad utrzymaniem basenu i sali gimnastycznej we właściwym stanie technicznym, sanitarnym, p. pożarowym;
 6. zapewnienie utrzymania wymaganej jakości wody basenowej;
 7. terminowe zabezpieczenie obiektu w niezbędne dla procesów technologicznych materiały, środki chemiczne i inne;
 8. efektywne, zgodne z przepisami świadczenie usług w zakresie udostępniania obiektu dzieciom, młodzieży, dorosłym, oraz grupom zorganizowanym
 9. odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu;
 10. zarządzanie zasobami ludzkimi i właściwe planowanie pracy;
 11. przygotowywanie informacji statystycznych, sprawozdań i wniosków dla Głównego Księgowego i Dyrekcji;
 12. bieżąca współpraca z UDT, SANEPID i innymi instytucjami w związku z funkcjonowaniem obiektów;
 13. współorganizowanie imprez sportowych na terenie obiektów sportowych;
 14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, praca przy monitorze komputerowym,  szybkie podejmowanie decyzji.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
  1. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia).
  2. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli takie kandydat posiada).
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  1. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karno-skarbowe;

 

 1. oświadczenie kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 2. Oświadczenie kandydata  z niżej wskazanym zapisem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko kierownika obiektów sportowych przez Szkołę Podstawową Nr 10 im. Leonida Teligi,  ul. Kazimierza Królewicza 63 71-551 Szczecin, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119”.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie.  Z Administratorem można skontaktować się listownie:  ul. Kazimierza Królewicza 63 71-551 Szczecin, 
  e-mailowo: sp10@miasto.szczecin.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Marciniak, z którą można się skontaktować:  mail: iod@spnt.pl,   tel. +48 91 8522093
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do dnia zakończenia rekrutacji, na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
   • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo  w przekazywanych formularzach zgody,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  • Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
  • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
   1. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Oferty należy składać lub przesyłać do Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Leonida Teligi w terminie do 03.06.2020r.. na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie

ul. Kazimierza Królewicza 63

71-551 Szczecin

z dopiskiem na kopercie: Nabór na wolne stanowisko – kierownik obiektów sportowych.

 

Data wygaśnięcia: 03.06.2020


Data wygaśnięcia: 03.06.2020

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2020/05/22, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2020/05/22 15:36:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2020/05/22 15:36:52 nowa pozycja