Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Sekretarka w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisku sekretarki  
w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:

sekretarki w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym w Szczecinie

Dyrektor Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie ogłasza nabór na wolne stanowisko sekretarki.

Wymiar czasu pracy– 1 etat

Początek zatrudnienia: 01.01.2020 r.

 

 Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku sekretarki:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie minimum średnie z maturą.
 5. Bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 6. Umiejętność redagowania pism i szybkiego pisania na klawiaturze.
 7. Znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 8. Dyspozycyjność w godzinach pracy poradni (poniedziałek – środa 7.00 – 18.00, czwartek – piątek 7.00 – 16.00).
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
 10. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe do podjęcia pracy na stanowisku sekretarki:

 1. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizowania pracy własnej.
 2. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, kreatywność, wysoka kultura osobista.
 3. Wytrwałość i cierpliwość.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

Prowadzenie spraw z zakresu obsługi sekretariatu:

 1. profesjonalne, kompetentne i uprzejme obsługiwanie interesantów,
 2. należyte zabezpieczanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa,
 3. prowadzenie rejestrów dokumentacji poradni,
 4. graficzne opracowywanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzji administracyjnych i dokumentów wydawanych przez poradnię,
 5. porządkowanie dokumentacji,
 6. prowadzenie w systemie elektronicznym statystyk przeprowadzonych badań,
 7. prowadzenie dziennika korespondencji,
 8. przekazywanie teczek klientów do innych poradni psychologiczno-
  -pedagogicznych,
 9. systematyczne odbieranie korespondencji elektronicznej,
 10. obsługa telefoniczna,
 11. prowadzenie ewidencji pism wychodzących i przychodzących,
 12. redagowanie pism,
 13. zapewnienie prawidłowości przepływu informacji i obiegu dokumentów
  w poradni,
 14. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora poradni wynikających z organizacji pracy.

 

 

 

 

Warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca siedząca przy komputerze.
 2. Praca osiem godzin dziennie, pięciodniowy tydzień pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzony klauzulą:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 2. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko sekretarki  w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym
w Szczecinie”
.

 

Dokumenty do 27 listopada 2019 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu) należy:

 • składać w sekretariacie Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie,
  ul. Adama Mickiewicza 23, 70-383 Szczecin

lub

 • przesyłać pocztą na adres:

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie

ul. Adama Mickiewicza 23

70-383 Szczecin

 

Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Uwaga:

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 27.11.2019 r. nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów
po upływie terminu składania aplikacji.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone. 

 

            O terminierozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymienione warunki, zostaną poinformowani telefonicznie. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych,
nie będą informowane.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne
  w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie:  ul. Adama Mickiewicza 23,
  70-383 Szczecin, e-mailowo:
  cpp@miasto.szczecin.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Marciniak, z którą można się skontaktować
  e-mailowo
  : iod@spnt.pllubtelefonicznie: 91 852 20 93.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy
   z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59),
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO -podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
   przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty,
  którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 27.11.2019

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2019/11/08, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/11/08 14:55:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/11/08 14:55:52 nowa pozycja