Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67211435

Aktualna strona: 1963580

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy dla opiekunki dziecięcej w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie


Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie poszukuje osoby na stanowisko opiekunki dziecięcej

Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu

 

Niezbędne kwalifikacje:

 1. posiadanie kwalifikacji: opiekunki dziecięcej, pedagoga opiekuńczo – wychowawczego,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. posiadanie pełnej, nieograniczonej władzy rodzicielskiej,
 6. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność nawiązania kontaktu z małym dzieckiem,
 2. otwartość na zmiany, rzetelność, obowiązkowość, komunikatywność, dyspozycyjność,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku

 1. sprawowanie opieki nad dziećmi, w szczególności pielęgnowanie ich oraz dbanie o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo,
 2. przygotowywanie odzieży i ubieranie dzieci w odniesieniu do niemowląt, pomoc i nauka ubierania dzieci starszych,
 3. karmienie dzieci, nauka spożywania posiłków
 4. kształtowanie u dzieci zachowań prozdrowotnych,
 5. wyrównywanie deficytów rozwojowych u dzieci,
 6. ścisła współpraca z wychowawcami, opiekunami oraz specjalistami,
 7. zabawy z dziećmi odpowiednio dobrane do ich wieku rozwojowego,
 8. codzienne spacery z dziećmi, zabawa na placu zabaw,
 9. wykonywanie czynności w zakresie higieny dziecka,
 10. systematyczne dokumentowanie pracy z dziećmi poprzez zapisy w zeszycie raportów,
 11. wizyty z dziećmi u specjalistów,
 12. podawanie leków zaleconych przez lekarza,

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. list motywacyjny
 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
 6. oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia                     29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Składanie ofert:

Oferty pracy na stanowisko terapeuty należy składać w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 na adres sekretariat Centrum Opieki nad Dzieckiem (pokój nr 1)
ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

- selekcja ofert,

- rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po dniu 22.01.2018 r. nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.


Data wygaśnięcia: 22.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin