Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Opiekun dzieci i młodziezy przy przejściu przez jezdnię w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie


 

Oferta pracy dla  OPIEKUNA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ JEZDNIĘ
w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie


Szczegóły dotyczące ogłoszenia:


• Stanowisko:                         Opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię
• Wymiar zatrudnienia:         pełny etat
• Informacja o wakacie :       umowaod zaraz, na czas określony

 

Wymagania:

 • kwalifikacje do zajmowanego stanowiska,
 • mile widziane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym,
 • znajomość przepisów ruchu drogowego związanego z ruchem pieszych,
 • umiejętność pracy w trudnych warunkach atmosferycznych,
 • spostrzegawczość, podzielność uwagi, koncentracja.

Do obowiązków pracownika będzie należało:

 1. Czuwanie nad bezpieczeństwem pieszych na nadzorowanym przejściu poprzez:
 2. nadzorowanie ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w sposób umożliwiający bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię,
 3. reagowanie na nieprawidłowe zachowanie uczniów na nadzorowanym przejściu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie,
 4. Wykonywanie innych zadań  w czasie, kiedy nie przebywa na przejściu, związanych   z bezpieczeństwem uczniów, zlecanych przez dyrektora szkoły,
 5. Do obowiązków pracownika w czasie ferii zimowych i letnich należy czynny udział  w pracach porządkowych prowadzonych w szkole stosownie do opracowanego, na ten czas przez kierownika gospodarczego planu pracy.

Wymagane dokumenty.

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej umożliwiający kontakt tj. e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy .
 5. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 6. Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem: „Oświadczam, że wyrażam zgodę

na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Centrum Mistrzostwa Sportowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO”.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Mistrzostwa Sportowego  w Szczecinie,
  ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin, sekretariat@cmsmazurska.pl
 2. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych pod nr tel. 91-8522093 lub poczta elektroniczna ido@spnt.pl.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do 22.10.2021 r., na podstawie:

a)  art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed    zawarciem umowy.

 1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

 

Oferty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 22.10.2021 r. do godz. 14.00
na adres:

 

Centrum Mistrzostwa Sportowego

ul. Mazurska 40
70 - 424  Szczecin
tel. 91 488 72 22 , sekretariat@cmsmazurska.pl

 

Oferty, które wpłyną do Centrum Mistrzostwa Sportowego niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.


Data wygaśnięcia: 22.10.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/14, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/14 15:23:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/14 15:23:18 nowa pozycja