Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 67 w Szczecinie


DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 67

w Szczecinie
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko – Główna Księgowa / Główny Księgowy
 2. Wymiar zatrudnienia: 1 etat
 3. Data zatrudnienia: 01.09.2019 r.

Zadania Głównej Księgowej / Głównego Księgowego:

 1. przestrzeganie ustawy o finansach publicznych;
 2. bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej  i materiałowej  Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 67 w Szczecinie;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji szkoły;
 5. zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę;
 6. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
 7. zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 8. kontrola operacji gospodarczych, wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań;
 9. opracowywanie rocznych planów finansowych Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 67 w Szczecinie;
 10. wprowadzanie, zatwierdzanie i generowanie jednostkowych rejestrów sprzedaży i zakupów oraz jednostkowych deklaracji VAT poprzez aplikację udostępnioną przez Gminę Miasto Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, również w sytuacji, gdy w danym miesiącu jednostka nie dokonała żadnych zakupów oraz nie wykazała żadnej sprzedaży.
 11. prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych  w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach społecznych;
 12. prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów;
 13. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych;
 14. sporządzanie miesięcznych list płac, listy wypłat nagród jubileuszowych oraz list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych;
 15. dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia i przekazywanie  ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami sądowymi;
 16. terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej i innej;
 17. należyte gospodarowanie, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona środków wartości pieniężnych będących w posiadaniu działu księgowego;
 18. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki;
 19. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 20. nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych dochodów  i wydatków oraz środków specjalnych jednostki;
 21. prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie  legalności, celowości i gospodarności działań gospodarczych i finansowych w szkole;
 22.  przekazywanie Dyrektorowi Szkoły rzetelnych i aktualnych  informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki;
 23. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 67  i dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo- księgowych, instrukcji kasowej i inwentarzowej;
 24. zarządzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie zgodnie z przepisami, a zwłaszcza merytoryczna ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek;
 25. archiwizacja danych księgowych przetwarzanych w programie Księgowość Optivum firmy Vulcan, Finanse firmy PROGMAN;

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości, lub ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości.
 3. Posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy na stanowisku Głównej Księgowej/ Głównego Księgowego.
 4. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
 5. Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów finansowo - księgowych serii VULCAN i PROGMAN.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
 8. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 1.  Doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.
 2. Łatwość nawiązywania kontaktów.
 3. Umiejętność współpracy w zespole
 4. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem,  kreatywność.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), umożliwiający kontakt tj. adres: e-mail, numer telefonu lub adres.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
 6. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 8. Oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 11. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku głównego księgowego.
 12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o treści: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 67 w Szczecinie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym”

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 67, ul. Wielkopolska 14, 70-450 Szczecin lub przesłać na adres placówki w terminie do: 28 czerwca 2018r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY:

 1. Administratorem Państwa  danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 67 im. Jana Brzechwy z siedzibą w Szczecinie, ul. Wielkopolska 14 tel: +48 91 422 06 10, e mail: sps67@miasto.szczecin.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PSPS Nr 67 możliwy jest pod numerem tel. +48 91 85 22 093 lub adresem e-mail: iod@spnt.pl
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Głównej Księgowej /  Głównego Księgowego do Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie , na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 28.06.2019

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2019/05/24, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/05/24 14:56:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/05/24 14:56:46 nowa pozycja