Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 71810502

Aktualna strona: 2267065

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

(36) Zastępca Kierownika działu Techniczno-Eksploatacyjnego”


 

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych

Jednostki Budżetowej w Szczecinie

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 

(36) Zastępca Kierownika Działu Techniczno-Eksploatacyjnego– 1 etat

 

Zakres zadań:

1. Udział w planowaniu, organizowaniu i kontroli podległych pracowników.

2. Nadzór nad zapewnieniem utrzymania właściwego stanu technicznego nieruchomości, w tym realizacji zaleceń z przeglądów budowlanych, kominiarskich, gazowych, elektrycznych i innych.

3. Nadzór nad terminowym wykonywaniem zleconych prac firmom zewnętrznym oraz nadzór nad właściwą jakością świadczonych usług.

4. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu planów remontowych, przygotowywanie budżetów i analiza kosztów dot. zarządzanych nieruchomości.

5. Nadzór nad przejmowaniem i oddawaniem w użytkowanie lokali komunalnych.

6. Wsparcie kierownika w codziennych obowiązkach.

 

Warunki pracy na stanowisku;

1. Wymiar czasu pracy pełen etat - 8 godz./dziennie, jedna zmiana.

2. Pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy.

3. Stopień zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZBiLK, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

4. Praca siedząca przy monitorze ekranowym, praca w terenie.

 

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne.

4. Nieposzlakowana opinia

5. Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek techniczny lub zarządzanie nieruchomościami

6. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat ogólnego stażu pracy.

7. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku i pracy z dokumentami obiektów budowlanych.

8. Kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku:

- znajomość procesu inwestycyjnego w budownictwie,

- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych ,

- biegła obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych.

 

Dodatkowym atutem będą:

1. Posiadanie uprawnień budowlanych.

2. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników.

3. Umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów.

4. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w warunkach stresowych, pod presją czasu.

5. Komunikatywność oraz zdolności interpersonalne

6. Dyspozycyjność ( w uzasadnionych przypadkach także poza godzinami pracy).

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

1. Życiorys/CV i podpisany list motywacyjny.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (ewentualne referencje, zakresy obowiązków, kury,szkolenia).

5. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

7. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBILK. Jednocześnie oświadczam, ze udzielam zgody dobrowolnie oraz ze zostałam poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.


 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) – dalej RODO− informujemy, że:I. Administrator danych osobowych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w spra-wach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub listownie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin III. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO). Pani/Pana dane na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisyprawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych). IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. V. Źródło pochodzenia danych osobowych Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. VII. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. VIII. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. IX. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji,  w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 12 listopada 2018r.

(uwaga: liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

na adres:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ (36) Zastępca Kierownika działu Techniczno-Eksploatacyjnego


Data wygaśnięcia: 12.11.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin