Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Odpowiadający:
Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2019/02/07
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 24 stycznia 2019 r. dotyczącą działalności Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. informuję, że każdego roku Komisja Budżetu i Rozwoju Rady Miasta Szczecin otrzymuje opracowanie pn. „Informacja na temat spółek z udziałem Gminy Miasto Szczecin” zawierające informacje o powstaniu spółki, jej organach, dokonanych w ostatnim roku podwyższeniach kapitału, a także opis działalności oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej. Całość uzupełniona jest przez dane ekonomiczno-finansowe z ostatnich lat (bilans, rachunek zysków i strat) a także wyliczenia odpowiednich wskaźników rentowności czy płynności. W zakresie działań realizowanych przez Spółkę w 2018 roku będą one przedmiotem sprawozdania zarządu z działalności Spółki, które podlega zatwierdzeniu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Analogicznie jest ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok, na które składa się m.in. rachunek zysków i strat za rok obrotowy (2018) oraz bilans na dzień zakończenia roku obrotowego tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. Sprawozdanie finansowe również podlega zatwierdzeniu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Informuję, że zgodnie z art. 231 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W związku z powyższym udostępnienie ww. sprawozdań będzie możliwe po ich zatwierdzeniu.
W zakresie wynagrodzenia członków zarządu Spółki informuję, że jest ono ustalane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Zgodnie z ustawowymi obowiązkami do kompetencji zgromadzenia wspólników należy podjęcie m.in. uchwały o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz publikacja przedmiotowej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej. Natomiast do kompetencji Rady Nadzorczej należy podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ukształtowane zostało zgodnie z przepisami ww. ustawy, w tym uzależnione jest od skali działalności Spółki uwzględniającej m.in. liczbę zatrudnionych pracowników, osiągane przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych oraz sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku obrotowego. W wyniku podjętych uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu do 30 czerwca 2018 r. wynosiło 14.000 zł miesięcznie, zaś od 1 lipca 2018 r. 19.500 zł miesięcznie i obejmuje ono koszt korzystania przez Prezesa Zarządu z urządzeń technicznych i innych zasobów spółki. Zawarta z Prezesem Zarządu umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami nie zawiera postanowień dotyczących dodatków lub premii. W związku z powyższym Zarząd Spółki nie otrzymywał dodatków i premii.
W zakresie zatrudnienia informuję, że w Spółce na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnionych było 111 osób na 108,25 etatu.

 

 


 


Interpelacja: dot. działalności spółki miejskiej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o.
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/02/07, odpowiedzialny/a: Marzena Arciszewska, wprowadził/a: Marzena Arciszewska, dnia: 2019/02/07 14:45:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Arciszewska 2019/02/07 14:45:50 nowa pozycja