Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Inwestycje realizowane

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

PRIORYTET: IV - Infrastruktura drogowa dla miast

DZIAŁANIE: 4.2 - Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T
i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

 

Tytuł projektu:
„Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową
z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6”

 

Umowa o dofinansowanie nr: POIS.04.02.00-00-0007/16-00 z dnia 19.05.2017r.

 

 1. OPIS PROJEKTU

 

Przedmiotowy projekt obejmuje swoim zakresem przebudowę układu drogowego na skrzyżowaniu ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową wraz z przebudową odcinków tych ulic, rozbiórkę istniejącego (wyłączonego z ruchu) mostu drogowego przez rzekę Regalicę oraz budowę w uwolnionym miejscu nowego mostu.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane zgodnie z wydaną w dniu 29.12.2016r. decyzją ZRID nr 21/2016,   polegające na:

 1. Przebudowie ul. Krygiera na - ulica w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania zostanie wyposażona
  w dwie jezdnie, trzy pasy ruchu na dojeździe do skrzyżowania oraz dwa pasy ruchu na wylocie ze skrzyżowania.
 2. Przebudowie ul. Granitowej - zostanie wybudowana jezdnia o szer. 7,00m o dwóch pasach ruchu o szer. 3,5m wyposażona w obustronne chodniki o szer. 2,00m oraz ścieżki rowerowe o szer. 2,00-2,50m
 3. Budowie skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową. Geometria skrzyżowania zapewni sowobodny poziom ruchu i największą przepustowość. Skrzyżowanie posiada wyspę centralną o wymiarach 32,80m x 35,60m wyokrągloną promieniami R = 12,00m. Wokół wyspy środkowej zaplanowano 2-3 pasy ruchu.
 4. Budowie ul. Nowej Marmurowej na odcinku od ul. Piwnej do ul. Krygiera;
 5. Budowie dojazdu do ul. Ciasnej;
 6. Budowie odcinków ul. Zakręt;
 7. Przebudowie skrzyżowania ul. Granitowej z ul. Marmurową;
 8. Budowie układu chodników i ścieżek rowerowych;
 9. Budowie oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 10. Budowie kanalizacji deszczowej;
 11. Budowie oświetlenia;
 12. Przebudowie kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego tj. przebudowie urządzeń elektroenergetycznych nn-0,4kV, SN-15kV, WN-110kV; przebudowie sieci telekomunikacyjnych; przebudowie i budowie sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; przebudowie sieci gazowej;
 13. Budowie elementów ochrony środowiska min. ekrany akustyczne;
 14. Nasadzeniu zieleni;
 15. Rozbiórce obiektów kubaturowych oraz istniejących nawierzchni drogowych;
 16. Rozbiórce istniejącego wyłączonego z ruchu mostu drogowego przez rzekę Regalicę. Rozbiórce podlega zamknięty w 2008 r. dla ruchu drogowego most o nazwie „I Armii Wojska Polskiego”;
 17. Budowie w uwolnionym miejscu nowego mostu drogowego nad rzeką Regalicą. Obiekt zaplanowano jako konstrukcję trójprzęsłową z monolitycznymi przyczółkami z równoległymi do osi jezdni skrzydłami o przekroju dwu dźwigarowym o zmiennej wysokości środników, stalowy, zespolony z płytą współpracującą, płyta pomostu sprężona poprzecznie. Całkowita długość mostu 225,0 m, szerokość całkowita obiektu 15,10 m;
 18. Budowie północnej jezdni na odcinku niezbędnym od przebudowywanego mostu do włączenia w istniejący układ drogowy;
 19. Przebudowie południowej jezdni na odcinku od istniejącego mostu do wiaduktu kolejowego;
 20. Budowie układu chodników o szer. 2,00m i ścieżek rowerowych o szer. 2,00 - 2,50m

 

 1. CEL PROJEKTU

 

Głównym celem projektu jest dostosowanie układu drogowego Floriana Krygiera - Granitowa - Marmurowa - Radosna - Morwowado zwiększonego ruchu pojazdów, który został skierowany na ten ciąg komunikacyjny po zakończeniu budowy drogi ekspresowej S3.

Realizacja planowanej inwestycji spowoduje:

 • poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa, poprzez uwzględnienie rozwiązań technicznych oraz rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu, spełniających współczesne standardy dla tego typu drogi,
 • upłynnienie ruchu i w konsekwencji, zmniejszenie hałasu, zwiększenie komfortu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Istnienie sprawnego, komplementarnego połączenia w znacznym stopniu ograniczy możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych oraz ich negatywnych skutków dla funkcjonowania miasta.

 

 1. WARTOŚĆ PROJEKTU

 

Planowany koszt projektu wynosi 109 000 000PLN

 

 1. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWNIA

 

Zgodnie z umową o dofinansowanie udzielone zostanie dofinansowanie w kwocie 72 797 093,95 PLN

 

 1. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

 

Termin realizacji inwestycji: czerwiec 2019 roku – grudzień 2021 roku

 

 1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

 

Projekt będzie realizowany w rejonie skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową, znajdującego się
w południowej – zachodniej części Szczecina.
Realizacja zadania
Realizacja zadania
udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2017/07/03, odpowiedzialny/a: Marcin Krysiak, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/10/12 22:07:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/10/12 22:07:50 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2020/10/12 12:42:47 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/06/04 11:07:46 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2020/06/03 12:23:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 12:24:49 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2019/12/02 13:34:35 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2019/12/02 13:29:40 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2019/03/28 14:17:19 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2019/01/24 12:22:48 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2018/02/23 09:08:56 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/07/13 14:40:05 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/07/13 14:32:51 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/07/05 12:25:36 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/07/03 11:56:16 nowa pozycja