Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 36186773

Aktualna strona: 20939

Wydrukowano: 1316

Honorowi Dawcy Krwi


Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:

  • zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi,
  • zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
  • zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,
  • posiłek regeneracyjny.

Podstawa prawna - art. 9 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 332).

 

Wzór legitymacji uprawniającej honorowych dawców krwi do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej
na terenie miasta Szczecin zgodnie z Uchwałą Nr XLI/775/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej
przez honorowych dawców krwi.

 

Wzór nowej  legitymacji uprawniającej honorowych dawców krwi do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej
na terenie miasta Szczecin zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/1082/13 z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/775/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi.

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/1082/13
Rady Miasta Szczecin
z dnia 16 grudnia 2013 r.

 

1. Wzór legitymacji uprawniającej honorowych dawców krwi do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie Szczecina. 

2.Graficzny wzór awersu: 

 

3.Graficzny wzór rewersu: 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/1082/13
Rady Miasta Szczecin
dnia 16 grudnia 2013 r.

Regulamin uprawnień do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Szczecinie przez honorowych dawców krwi.

1. Osobą uprawnioną do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Szczecinie jest honorowy dawca krwi, który przez okres co najmniej 10 lat oddał honorowo minimum 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

2. Poświadczenie uprawnień do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej stanowi legitymacja wydana przez Urząd Miasta w Szczecinie. Bezpłatny przejazd środkami komunikacji miejskiej przez osoby uprawnione nastąpić może wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji.

3. Dla swej ważności legitymacja winna spełniać następujące warunki: 
1) legitymacja jest ważna przez dziesięć lat od dnia wydania,  
2) legitymacja uprawnia do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Szczecin,  
3) legitymacja jest numerowana,
4) odstąpienie legitymacji innej osobie jest niedozwolone.

4. Z wnioskiem o wydanie legitymacji do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Szczecinie przez honorowych dawców krwi zainteresowani występują do komórki organizacyjnej Urzędu Miasta w Szczecinie wskazanej przez Prezydenta Miasta.

5. Wniosek powinien zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko,
2) imię ojca,
3) pesel,
4) adres zamieszkania,
5) łączna ilość oddanej krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
6) zaświadczenie wydane przez dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (bądź jego następcę prawnego) potwierdzające czas oraz ilość honorowego oddawania krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

6. Do wniosku o którym mowa w pkt. 5, należy załączyć 1 zdjęcie legitymacyjne.

7. Rejestr honorowych dawców krwi, którym wydano legitymacje uprawniające do bezpłatnych przejazdów, prowadzi właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta w Szczecinie.

8. Legitymacje wydane zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. są ważne, zgodnie z wpisem daty ważności wskazanej na rewersie wydanej legitymacji uprawniającej do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi, na terenie miasta Szczecin.

9. Wymianie na nowe podlegają legitymacje, które utraciły swą ważność, na podstawie pkt. 5 i 6 Regulaminu uprawnień do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Szczecinie przez honorowych dawców krwi.

 

dodatkowe informacje:

Uchwała Rady Miasta Szczecin  Nr XXXVI/1082/13  z dnia 16 grudnia 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/775/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi
 
 
 

Lista załączników:
*  Spot reklamowy  [2.63 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
*  UCHWAŁA NR XXXVI/1082/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 grudnia 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/775/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi  [378 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
*  Uchwała Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi  [211 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
*  UCHWAŁA NR XVIII/519/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.zmieniająca uchwałę Nr XLI/775/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi  [66 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin