Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 38541207

Aktualna strona: 495229

Wydrukowano: 3500

Wydział Oświaty

Nazwa Wydziału:Wydział Oświaty
Symbol Wydziału:WOś
E-mail:wos@um.szczecin.pl

Do zadań Wydziału Oświaty należy:

  1. Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego , placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
  2. Inicjowanie tworzenia, przekształcania, likwidacji i łączenia w zespół publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, o których mowa w pkt 1,
  3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w pkt 1,
  4. Koordynowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem technicznym publicznych przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w pkt 1,
  5. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół i placówek niepublicznych,
  6. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
  7. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji,
  8. Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  9. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów, nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w zakresie wynikającym z przepisów ustawy karta nauczyciela i ustawy o systemie oświaty .

Portal Edukacyjny

System Informacji Oświatowej:

Wykaz szkół i placówek oświatowych w Szczecinie:

Dodatkowe informacje:

Odniesienia:


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Pracownicy Wydziału:
Imię i nazwisko Stanowisko Nazwa Komórki Nr telefonu Nr pokoju
Agnieszka Antkowiak Kierownik Referatu Programów Wspierających 91 4245691 351
Ewa Banicka Inspektor Stanowisko ds. kadr i awansu zawodowego 91 4245638 355
Ewa Brożek Inspektor Stanowiska ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów 91 4245734 350
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz Główny Specjalista Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej przedszkoli publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli 91 4245661 364
Małgorzata Cis Główny Specjalista Stanowisko ds. kadr i awansu zawodowego 91 4245171 355
Marek Ciszewski Główny Specjalista Stanowiska ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów 91 4245836 350
Katarzyna Dudczak Podinspektor Sekretariat WOś fax 91 4245637, 91 4245643, 91 4221159 302
Katarzyna Duszyńska Inspektor Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 91 4245644 362
Jolanta  Ferenc Stażystka 359A
Anna Grabowska Zastępca Dyrektora Wydziału 91 4245643 303
Kinga Grudzińska Inspektor Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej przedszkoli publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli 91 4245150 363A
Agnieszka Hofman Główny Specjalista Referat Techniczny 91 4245232 353
Małgorzata Iskra Główny Specjalista Samodzielne stanowisko ds. koordynacji obsługi finansowej szkół, analiz i strategii 91 4553621, 91 4245645 354
Anna Jalińska Podinspektor Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej gimnazjów i liceów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 91 4245785 359B
Grzegorz Janowski Inspektor Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 91 4245659 353
Anna Kaczkiełło Główny Specjalista Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 91 4245624 361
Michał Karłowski Główny Specjalista Referat Techniczny 91 4245642 353
Dariusz Kaszubowski Podinspektor 91 4245653 363
Ewelina Kołodziej Główny Specjalista Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 91 4245640 362
Małgorzata Korona Główny Specjalista Referat Techniczny 91 4245662 352
Edyta Ksiąg Inspektor Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej gimnazjów i liceów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 91 4245169 359B
Andronika Maciejewska-Wyryszuk Główny Specjalista Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 91 4245166 362
Katarzyna Mazurczak Inspektor Stanowiska ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów 91 4245734 350
Marta Midera Inspektor Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej przedszkoli publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli 91 4351120 364
Beata Misiak Dyrektor Wydziału 91 4245643 301
Dominik Molawa Inspektor Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej przedszkoli publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli 91 4245786 364
Alicja Nowaczewska Podinspektor Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 91 4351136 362A
Jacek Osak Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego, przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji oraz remontów związanych z technicznym utrzymaniem budynków jednostek oświatowych Referat Techniczny 91 4245682 352
Alicja Pabian Inspektor Stanowiska ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów 91 4245836 350
Karolina Pawlak Podinspektor Stanowisko ds. Systemu Informacji Oświatowej 91 4245636 357
Jadwiga Pham Główny Specjalista Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej przedszkoli publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli 91 4245655 363A
Magdalena Piotrowska Inspektor Referat Techniczny 91 4245780 352
Lidia Rogaś Główny Specjalista Samodzielne stanowisko ds. koordynacji obsługi organizacyjnej szkół, analiz i strategii 91 4245170 359
Anna Roszczyk Podinspektor Stanowiska ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów 91 4245797 304
Leonarda Rożek Główny Specjalista Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej przedszkoli publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli 91 4245663 365
Marta Rup Główny Specjalista Stanowiska ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów
Aneta Serdyńska Główny Specjalista Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej gimnazjów i liceów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 91 4245436 360B
Agnieszka Słowińska Pracownik Robót Publicznych II Stopnia 91 4351256 362A
Piotr Spunda Inspektor Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 91 4245168 353
Jarosław Stala Kierownik Referatu Referat Techniczny 91 4245658 305
Grażyna Stempińska Główny Specjalista Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 91 4245165 356
Katarzyna Szczęch Główny Specjalista Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 91 4245646 356
Sylwia Świątek Podinspektor Stanowiska ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów 91 4245797 304
Beata Trzos-Hrycyk Inspektor Stanowiska ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów 91 4245797 304
Bożena Tworek Główny Specjalista Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 91 4245641 363
Beata Wandasiewicz-Szmatłoch Główny Specjalista Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej gimnazjów i liceów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 91 4245787 360B
Marta Wiśniewska Inspektor Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 91 4351246 361
Teresa Woroniak Główny Specjalista Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 91 4245647 356
Paulina Wójcik Stażystka 359A
Wioletta Zmorzyńska Główny Specjalista Stanowiska ds. obsługi finansowej i organizacyjnej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 91 4245167 356
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin