Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2021 r.

Zarządzenie Tytuł
637/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości
637/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości
636/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości
635/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
634/21 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
633/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
632/21 w sprawie Regulaminu przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina
631/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
630/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
629/21 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2022 rok
628/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
627/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
626/21 w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, poł. w Sz-e przy ul. Kolonistów 48.
625/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Dąbskiej - dz. nr 48/25 z obr. 4084.
624/21 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu oraz sposobu dokonywania wpłat za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
623/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
622/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
621/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
620/21 zmieniajace zarządzenie w sprawie wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin oraz uchylenia zarządzeń
617/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
616/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
615/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
614/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
613/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
612/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
611/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
610/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
609/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
608/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
607/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
606/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
605/21 w sprawie powołania Komisji konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
604/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
603/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
602/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
601/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
600/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej
599/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 5a położonego przy ul. Żabiej 12 w Szczecinie
598/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 5 położonego przy ul. Żabiej 12 w Szczecinie
597/21 w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego regulaminu zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Szczecin
596/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
595/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
594/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
593/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
592/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
591/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
590/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
589/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
588/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
587/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
586/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
585/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
584/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
583/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
582/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
581/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
580/21 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
579/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
578/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
577/21 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
576/21 w sprawie powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie: "Willa Lentza"
575/21 w sprawie odwołania p.o. Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie: "Willa Lentza"
574/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
573/21 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
572/21 w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin
571/21 w spraiwe powołania Komisji Przetargowej
570/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
569/21 zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
568/21 w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania uzgodnień w zakresie dotyczącym wysokości odszkodowania
567/21 w sprawie powołania składu osobowego Komisji do spraw "Szczecińskich pracowni twórczych" oraz wprowadzenia Regulaminu organizowania i przeprowadzania konkursu na najem pracowni twórczych
566/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
565/21 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
564/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
563/21 w sprawie powołania Komosji Przetargowej do przeprowadzenia przetrgu ustnego nieogrniczonego na zbycie terenu inwestycyjnego położonego przy ul. Wesołej, działka nr 46/2 z obrębu 4093
562/21 w sprawie dnia wolnego od pracy
561/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Śpiewnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20 z obrębu 4090
560/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
559/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
558/21 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego
557/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin
556/21 w sprawie dodatkowego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin
555/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
554/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
553/21 zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2021
552/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
551/21 w sprawie głosowania na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022
550/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
549/21 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
548/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzena przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Przygodnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/71 z obrębu 2094
547/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
546/21 w spawie powołania Komisji Przetargowej
545/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
544/21 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2021 w Urzędzie Miasta Szczecin w Wydziale Kultury
543/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów spisowych w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2021 r.
542/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami gospodarczymi i budynkami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat
541/21 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, w celu umieszczania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz szyldów
540/21 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części
539/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe
538/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami
537/21 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
536/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Ludwika Solskiego 1 w Szczecinie.
535/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Władysława Łokietka 11 w Szczecinie
534/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Ornej, oznaczonej numerem działki 38/3 z obrębu nr 3048
533/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
532/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
531/21 w sprawie powołania Komisji rzetargowej do przeprowadzenia przetargu
530/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Pokoju oznaczonej jako działka nr 9 z o obrębu ewidencyjnego nr 3087
529/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
528/21 w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin
527/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
526/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
525/21 w sprawie ustalenia na 2022 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
524/21 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
523/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
522/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
521/21 uchylające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
520/21 w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia syren alarmowych
519/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
518/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
517/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
516/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
515/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
514/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
513/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
512/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
511/21 w sprawie wskaźnika procentowego premii regulaminowej w 2021 roku
510/21 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn
509/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
508/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
507/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
506/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
505/21 w sprawie regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, ustalania warunków najmu oraz oddawania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych
504/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
503/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczengo nr U2 położonego przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 38 w Szczecinie
502/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczengo nr 3 położonego przy ul. Władysława Nehringa 6 w Szczecinie
501/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczengo nr 10a położonego przy ul. Dworcowej 6 w Szczecinie
500/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczengo nr 10 położonego przy ul. Szpitalnej 11 w Szczecinie
499/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
498/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie przy ul. Wiosennej 104, oznaczonej jako działka nr 37/10 z obrębu ewidencyjnego nr 4038
497/21 Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Urodzajnej - działka nr 48/2 obręb 4087
496/21 w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Sz-e, w rejonie ul. Pokoju
495/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości oznaczonej jako 216/5 z obr. 2076 położonej w rej. K. Brodzińskiego
494/21 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej oznaocznej jako dz. 216/6 z obr. 2076 położonej w rejonie ul. A. Fredry
493/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
492/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
491/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
490/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
489/21 w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych
488/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieogr. na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, poł. w Sz-e, w rejonie ul. Gryfińskiej.
487/21 w sprawie dnia wolnego od pracy
486/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powolania Zespołu strategicznego ds. Akademickiego Szczecina
485/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
484/21 uchylające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
483/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat
482/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej ds. likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego Urzędu Miasta
481/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
480/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
479/21 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i korzystania oraz określenia wzoru SZCZECIŃSKIEJ KARTY RODZINNEJ
478/21 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania SZCZECIŃSKIEJ KARTY SENIORA
477/21 uchylające zarządzenie w sprawie wydawania i użytkowania "Karty Dojazdowej Stare Miasto" uprawniającej do wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu w ciągu ul. Mariackiej oraz ul. Koński Kierat
476/21 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
475/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
474/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
473/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin
472/21 ZARZĄDZENIE NR 472/21 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
471/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
470/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Nad Stołczynką dz. nr 14/13, nr 43/4 obr. 3203
469/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
468/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
467/21 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej
466/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
465/21 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miasta Szczecin.
464/21 w sprawie ustalenia kwoty oraz terminów wypłat stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin w roku szkolnym 2021/2022
463/21 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2021
462/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów spisowych w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2021 r.
461/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
460/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
459/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. "Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół"
458/21 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
457/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
455/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Bułgarskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 31/3 z obrębu 2065
454/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Przewiewnej 38, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 50 z obrębu 4127
453/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
452/21 zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych aktywów obrotowych Gminy Miasto Szczecin
451/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
450/21 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego
445/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
444/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
443/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
442/21 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022
441/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasto Szczecin
440A/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
440/21 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Nazewnictwa Miejskiego
439/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasto Szczecin
438/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego
437/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
436/21 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Aktualizacja i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem – ZSI-WZM”
434/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
433/21 w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
432/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
431/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
430/21 w sprawie powołania Kapituły Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową
429/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
428/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
427/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
426/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych aktywów obrotowych Gminy Miasto Szczecin
425/21 zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy
424/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 14b, dz. nr: 5/2 i 37, obr. 1048
423/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
422/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
421/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
420/21 w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin
419/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
418/21 w sprawie organizacji i działania miejskiego systemu wykrywania i alarmowania, miejskiego systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach oraz utworzenia miejskich formacji obrony cywilnej
417/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
416/21 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Szczecin
415/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
414/21 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
413/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 39/6, obr. 3079 położonej w rejonie ul. Jemiołowej w Szczecinie
412/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
411/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Sz-e, w rejonie ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki, oznavczonej numerem działki 2/5 z obrębu ewidencyjnego 2074.
410/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
409/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
408/21 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
407/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
406/21 w sprawie powolania Komisji Konkursowej do Otwartego Komkursu Ofert
406/21 w sprawie powołania Dyrektora Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie
405A/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
405/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
404/21 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu energii elektrycznej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
403/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
402/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
401/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
400/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Artyleryjskiej 17, dz.nr 190/2, obr. 3040
399/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
398/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
397/21 w sprawie ustalenia Regulaminu Przetargów na zbycie spółdzielczych własnościowych praw do lokali przysługujących Skarbowi Państwa lub Gminie Miasto Szczecin
395/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego działających w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022
394/21 zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
393/21 w sprawie zasad uzywania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin
392/21 w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
391A/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Szczecin w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
391/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
390/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
389/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Srebrnej 16a - dz. nr 6/2 z obr. 4174
388/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
387/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
386/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
385/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
384/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
383/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
382/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczengo nr 1a położonego przy ul. Klemensa Janickiego 19 w Szczecinie
381/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczengo nr U2 położonego przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 38 w Szczecinie
380/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
379/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
378/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
377/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majatkowych Urzedu Miasta Szczecin
376/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
375/21 powołania Zespołu ds. organizacji wydarzenia ŻAGLE 2021. ŻEGLARSKI SZCZECIN
374/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
373/21 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Integracyjnej
372/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
371/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
370/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin
369/21 w sprawie cennika korzystania z gminnych obiektów sportowych
368/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
367/21 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Małych Ulepszeń
366/21 w sprawie wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin oraz uchylenia zarządzeń
365/21 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego działających w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022
364/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
363/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
362/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
361/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
360/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
359/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
358/21 wsprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
357/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
356/21 w sprawie powolania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania publicznego
355/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
354/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata
353/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 13a położonego przy ul. Księcia Ziemowita 3 w Szczecinie.
352/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 9a położonego przy ul. Księcia Ziemowita 3 w Szczecinie
351/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
350/21 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
349/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
348/21 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
347/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Współczesnego w Szczecinie za rok 2020
346/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Lalek ,,Pleciuga” w Szczecinie za rok 2020
345/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,,Klub Skolwin” w Szczecinie za rok 2020
344/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,,Krzemień” w Szczecinie za rok 2020
343/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trafostacji Sztuki w Szczecinie za rok 2020
342/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szczecińskiej Agencji Artystycznej w  Szczecinie za rok 2020
341/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,,Słowianin” w Szczecinie za rok 2020
340/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie za rok 2020
339/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie za rok 2020
338/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie za rok 2020
337/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie za rok 2020
336/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,, 13 Muz” w Szczecinie za rok 2020
335/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie za rok 2020
334/21 w sprawie powołania członków Zespołu Nazewnictwa Miejskiego
333/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
332/21 w sprawie powołania Dyrektora Teatru Współczesnego w Szczecinie
331/21 w sprawie określenia trybu i zasad działania Zespołu Nazewnictwa Miejskiego
330/21 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
329/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
328/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
327/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
326/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
325/21 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie
324/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
323/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
322/21 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
321/21 w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych likwidowanego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15
320/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
319/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zbycia nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 2/3 z obr. 2020 (ul. Chłodna)
318/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości oznaczonej jako dz. 46/5 z obr. 1084 (rej. ul. Górnośląska)
317/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
316/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
315/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
314/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
313/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
312/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
311/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
310/21 w sprawie składu osobowego Rady Sportu Gminy Miasto Szczecin
309/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
308/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
307/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
306/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
305/21 Zarządzenie nr 305/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. rozwoju relacji międzynarodowych w ujęciu transgranicznym i transregionalnym Miasta Szczecin
304/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
303/21 zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2021
302/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 13a położonego przy ul. Bogurodzicy 1 w Szczecinie
301/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
300/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
299/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
298/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Bolesława Krzywoustego 54 w Szczecinie
297/21 W sprawie powołania Komisji Przetargowej
296/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
295/21 w sprawie Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową
294/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr U2 położonego przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 38 w Szczecinie.
293/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
292/21 w sprawie zasad postępowania z rzeczami znalezionymi, które stały się własnością Gminy Miasto Szczecin
291/21 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
290/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
289/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
288/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
287/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr P1 położonego przy ul. Karola Huberta Rostworowskiego 31 w Szczecinie
286/21 w sprawie uchylenia zarządzenia
285/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
284/21 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
283/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
282/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
281/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
280/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczcin
279/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
278/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
277/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
276/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
275/21 w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2021
274/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
273/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
272/21 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2021 w Urzędzie Miasta Szczecin
271/21 w sprawie powołania zespołów spisowych w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2021 r.
270/21 Zarzadzenie nr 270/21 w sprawie przeprowadzenia modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych miasta Szczecina nr 1116, 1117, 3005, 3103, 4001, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2066, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105.
269/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
268/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
267/21 w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga" w Szczecinie
266/21 w sprawie odwołania Dyrektora Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie
265/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
264/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
263/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
262/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
261/21 w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszeniowego do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
260/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Ornej oznaczonej numerem działki 38/3 z obr. nr 4048
259/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
258/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
257/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
256/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
255/21 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad rachunkowości
254/21 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
253/21 w sprawie ustalenia stawek opłat za najem lokali użytkowych, dzierżawę i udostępnianie nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
252/21 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
251/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
250/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5 położonego przy ul. Wielkopolskiej 16 w Szczecinie
249/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 7a położonego przy ul. Jagiellońskiej 23 w Szczecinie
248/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Władysława Łokietka 11 w Szczecinie
247/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
246/21 w sprawie przeprowadzenia ewakuacji osób z obszaru zagrożonego eksplozją niewybuchu
245/21 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia tymczasowej siedziby dla Przedszkola Publicznego Nr 79 w Szczecinie
244/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego nr 16 przy ul. Długosza 18A
243/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
242/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
241/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
240/21 w srpawoe zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
239/21 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. współpracy międzynarodowej Gminy Miasto Szczecin.
238/21 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
237/21 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
236/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 24 położonego przy ul. Jana Żupańskiego 14-oficyna w Szczecinie
235/21 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
234/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad administrowania majątkiem Urzędu Miasta Szczecin
233/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego nr 9B przy ul. Bolesława Krzywoustego 63
232/21 zarządzenie zmieniające Międzyodrze
231/21 zarzadzenie zmieniające Głębokie
230/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
229/21 zmieniające zarządzenie w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu
228/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
227/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ośrodka
226/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
225/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
224/21 w sprawie powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Szczecin dla uczniów za wybitne osiągnięcia szkolne
223/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
222/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
221/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
220/21 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
219/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Wymarzonej, dz. nr: 34/22, obr. 2012.
218/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomosci położonej w Szczecinie przy ul. Bulwar Gdański 9 - działka nr 10/7 obręb 1086
217/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żołędziowej 32A, dz. nr: 44/4 obr. 4043
216/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego nr 8A przy al. Bohaterów Warszawy 104
215/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
214/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
213/21 w sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”
212/21 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
211/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
210/21 w sprawie powołania Komisji stypendialnej ds. stypendiów naukowych
209/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Akademickiego Szczecina
208A/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
208/21 w sprawie opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Miasto Szczecin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.
207/21 w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Prezydenta Miasta Szczecin tworzonego na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa.
206/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
205/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
204/21 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
203/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
202/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad używania w obrocie znaków identyfikujących Gminę Miasto Szczecin
201/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
200/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Pszennej 43, działka nr 69, obr. 4079
199/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
198/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
197/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
196/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
195/21 w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków dotyczących naboru projektów związanych z realizacją zadania Estetyzacja Miasta
194/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
193/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
192/21 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin
191/21 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
190/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
189/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
188/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 9 położonego przy ul. Ks. Jana Długosza 9 w Szczecinie.
187/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
186/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
185/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 7a położonego przy al. Wyzwolenia 101 w Szczecinie
184/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2021 rok
181/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie „Willa Lentza” oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji
180/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
179/21 w sprawie systemu informatycznego służącego do zarządzania i rejestrowania rozmów
178/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
177/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
176/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Szczecin w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
175/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022
174/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
173/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
171/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
170/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomosci położonej przy ul. Klonowica dz. nr 23/7 obr. 2046
169/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomosci położonej przy ul. Klonowica dz. nr 23/21 obr. 2046
168/21 w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszeniowego do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
167/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Ludwika Solskiego 1 w Szczecinie.
166/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 7 położonego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 6 w Szczecinie
165/21 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydatana stanowisko Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie „Willa Lentza” oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji
164/21 w sprawie procedury waloryzacji odszkodowań ustalonych w decyzjach administracyjnych
163/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w rejonie ul. Wymarzonej, działki nr: 34/28, 34/29, obr. 2012
162/21 w sprawie powołania Komisji Przetrgowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiacej działki numer 21/4, 22/4 położonej przy ul. Wolframowej
161/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
160/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości oznaczonej jako dz. 46/5 z obr. 1084, poł w rej. ul. Górnośląskiej
159/21 uchylające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali socjalnych Gminy Miasto Szczecin
158/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
157/21 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
156/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
155/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
154/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 27A położonego przy ul. Bolesława Śmaiłego 22
153/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
152/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
151/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
151/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
150/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
149/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie”
148/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
147/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
146/21 w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy w zakresie obsługi inwestorów i biznesu w Gminie Miasto Szczecin
145/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
144/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
143/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
142/21 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
141/21 w sprawie dnia wolnego od pracy
140/21 w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin
139/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziałów klas VII dwujęzycznych oraz zorganizowanych w ramach eksperymentu pedagogicznego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin
138/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
137/21 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
136/21 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Miasto Szczecin
135/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
134/21 uchylające zarządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku wraz z załącznikami o przyznanie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz kwestionariusza ankiety
133/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
132/21 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium uwarunkowań
131/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
130/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Smart City Miasta Szczecin
129/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
128/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
127/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
126/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
125/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Władysława Łokietka 11 w Szczecinie
124/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
123/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
122/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
121/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
120/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
119/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
118/21 w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku, średniego miesięcznego kosztu usług oraz opłaty za transport dla uczestników szczecińskich ośrodków wsparcia finansowanych w ramach realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin
117/21 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina
116/21 w sprawie regulaminu prac komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina
115/21 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin
114/21 w sprwie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Iglastej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 135 i 137/1 z obrębu 1072
113/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
112/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
111/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasto Szczecin
110/21 w sprawie powolonia Komisjii Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Sz-e, w rejonie ul. Duńskiej - dz. nr 141 z obr. 3079.
109/21 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych, dzierżawę i udostępnianie nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
108/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej ds. Likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego Urzędu Miasta
107/21 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia Standardu Politryki Rachunkowości w Gminie Miasto Szczecin
106/21 w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta Szczecin bezpiecznych warunków pracy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
106/21 w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta Szczecin bezpiecznych warunków pracy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
105/21 zarządzenie zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
104/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
103/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
103/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
102/21 w sprawie powolania Komisji Konkursowej do Otwartego Komkursu Ofert
101/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 2/3 z obr. 2020 położonej w rejonie ul. Chłodnej w Szczecinie
100/21 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
99/21 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
98/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin
97/21 w sprawie przyjęcia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur audytu wewnętrznego
96/21 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2021 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin
95/21 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
94/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
93/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
92/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
91/21 zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Kapituły Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina
90/21 w spraie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecine w rej. ul. Rumiankowej oznaczonej numerem działkli 137/3 z obr. ewid. nr 4209
89/21 zmieniające zarządzenie w sprawie honorowego tytułu "Ambasador Szczecina"
88/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
87/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
86/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
85/21 w sprawie powolania Komisji Konkursowej do Otwartego Komkursu Ofert
83/21 w sprwie powołania Komisji Przetargowej
82/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
81/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki wywoławczej miesięcznej opłaty do przetargu na dzierżawę urządzeń oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami sportowymi przy ul. Karłowicza, Twardowskiego i Witkiewicza w Szczecinie
80/21 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
79/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
78/21 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odborczej w Wydziale Księgowości w Urzędzie Miasta Szczecin w 2021 r.
77/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
76/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie
75/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
74/21 w sprawie Regulaminu przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina
73/21 zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
72/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5a położonego przy ul. Hipolita Cegielskiego 15 w Szczecinie
71/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych gminy Miasto Szczecin
70/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
69/21 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
68/21 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2021 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasto Szczecin
67/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Rumiankowej, oznaczonej numerem działki 137/1 z obrębu ewidencyjnego nr 4209
66/21 zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
65/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Szczecin
64/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
63/21 w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Willi Lentza
62/21 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miasta Szczecin
61/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
60/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
59/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
58/21 zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
57/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
56/21 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
55/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
54/21 w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Zespołu Projektowego ds. przygotowania, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, projektu pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego z parkingiem wielokondygnacyjnym oraz śródmiejską zabudową wielofunkcyjną w Szczecinie”
53/21 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzającej Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin
52/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
51/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
51/21 w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin
49/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
48/21 w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin
47/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
46/21 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części
45/21 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych, dzierżawę i udostępnianie nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
44/21 w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2021
43/21 w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziałów klas VII dwujęzycznych oraz zorganizowanych w ramach eksperymentu pedagogicznego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin
42/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
41/21 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.
40/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
39/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin
38/21 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Szczecin w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
37/21 w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. równości Gminy Miasto Szczecin
36/21 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. równości Gminy Miasto Szczecin
35/21 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
34/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
33/21 W sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Ku Słońcu 20
32/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
31/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
30/21 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Szczecin
29/21 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
28/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
27/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
26/21 w sprawie komisji konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
25/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
24/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
22/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Szerokiej 8b i Szerokiej 8c
21/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
20/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
19/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
18/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
17/21 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rymarskiej 126, oznaczonej numerem działki15/5 z obrębu ewidencyjnego 4183
16/21 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
15/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
14/21 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu oraz sposobu dokonywania wpłat za pobyt w ośrodkach Wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
13/21 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Szczecinie oraz Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
12/21 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Szczecin
11/21 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
10/21 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
9/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
8/21 w sprawie przeprowadzenia modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych miasta Szczecina nr 2062, 2063, 2067, 2068, 2070, 2072, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079.
7/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowejdo Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
7/21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
6/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
6/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
5/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
4/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
3/21 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
2/21 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2021 rok
1/21 w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin