Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.15.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 8 CZERWCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 14 maja br.
3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie udzielenia odpowiedzi na pismo w sprawie wskazania lokalu zamiennego
4. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie udzielenia odpowiedzi na pismo w sprawie zmiany lokalizacji położenia kontenerów na odpady przy ul. Ku Słońcu
5. Rozpatrzenie petycji „Nowy Szczecin” w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dot. ustanowienia zakazu sprzedaży i udostępnienia w sklepach jednorazowych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego
6. Rozpatrzenie petycji Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina w sprawie rezygnacji z usuwania drzew w al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów łącznie z pl. Zgody, w ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Odrodzenia do pl. Szarych Szeregów w związku z planowanymi inwestycjami w przestrzeni publicznej oraz zmianami komunikacyjnymi.
7. Rozpatrzenie petycji mieszkańców ulicy Łanowej w sprawie zmiany obowiązującej uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. Uchwała nr XII/440/19 z dnia 26.11.2019r
8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 14 maja br.


Protokół z ww. posiedzenia został przyjęty w wyniku głosowania / 5-za/ jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie udzielenia odpowiedzi na pismo w sprawie wskazania lokalu zamiennego


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - zapoznał radnych z opinią prawną do skargi. Z opinii wynika, że sprawy dotyczące najmu lokali mieszkalnych uregulowane są w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksy cywilnego. Ustawa ta nie przewiduje załatwiania spraw dotyczących mieszkań, w tym kwestii związanych z lokalami zamiennymi, w formie jakiegokolwiek aktu administracyjnego. Tym samym do udzielenia odpowiedzi na pismo skarżącej nie miały zastosowania przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Brak jest, zatem podstaw do uznania, że doszło do uchybienia terminowi skoro ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksy cywilnego nie wyznacza terminów odpowiedzi na pismo, ani też wskazania lokalu zamiennego. Tym samym, w prezentowanym w skardze stanie faktycznym brak jest podstawy do zastosowania art. 35, art. 36 i art. 37 kpa. A skoro tak, nie można mówić o przekroczeniu jakiegokolwiek terminu wynikającego z ww. przepisów.

P. M. Stawarczyk (Radca Prawny) – kwestia najmu rozpatrywana jest w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i nie mają tu zastosowania przepisy KPA, nakładające na organ obowiązek rozpatrzenia danej sprawy w terminie 30 lub 60 dni. W tym przypadku nie doszło do jakiegokolwiek naruszenia terminu, ponieważ ZBiLK nie był zobowiązany, jako dysponent nieruchomości do zachowania tych terminów.

P. S.Rogulska (Z-ca Dyrektora ZBiLK) – skarga jest bezzasadna z uwagi na brak terminu. W kwestii prowadzenia samej sprawy, odpowiedź została udzielona, w terminie późniejszym, ale była udzielona.

Komisja w wyniku głosowania /0-za, 4-przeciw, 1-wstrz./ uznała skargę za bezzasadną. 


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie udzielenia odpowiedzi na pismo w sprawie zmiany lokalizacji położenia kontenerów na odpady przy ul. Ku Słońcu


P. M. Stawarczyk (Radca Prawny) – co do kwestii prawnych, załatwienie tej sprawy powinno nastąpić w oparciu przepisów KPA, zatem należało zachować 30 dniowy termin załatwienia sprawy z ewentualnym przedłużeniem terminu. Jeżeli strona nie została powiadomiona o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy należy wtedy uznać, że doszło do przekroczenia terminu.

P. A. Loch (PINB) – nie rozumie, dlaczego tą sprawą zajmuje się Rada Miasta, a nie Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, zgodnie z kompetencjami.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – powołał się na opinię prawną, która mówi Rada Gminy, na podstawie art. 229 pkt 4 kpa właściwa jest do rozpatrywania skarg na powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako osoby będącej kierownikiem powiatowej inspekcji i w tym tylko zakresie może je badać. Natomiast, w przypadku gdyby wniesiona skarga dotyczyła powiatowego inspektora, jako organu administracji publicznej, prowadzącego określone postępowanie administracyjne, właściwy w sprawie byłby wojewoda działający przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

P. M. Stawarczyk (Radca Prawny) – jeśli uznamy, że RM nie jest właściwa do procedowania tej skargi, to powinna ją przekazać wg. właściwości. Postępowanie nie zostało tu wszczęte, więc rozważenie, czy jest to działanie inspektoratu czy też inspektora, jako osoby kierującej nie jest jednoznaczne. Opinia prawna powinna tu zostać poszerzona o aspekt opisany przez Panią mecenas J. Martyniuk.

P. A. Loch (PINB) - sprawa została wszczęta, ponieważ była przeprowadzona kontrola na tej nieruchomości w obecności zarządcy i wspólnoty mieszkaniowej. Kontrola została przeprowadzona w terminie. Skarga została złożona 24 września 2019r. , a kontrola odbyła się 11 października 2019 roku, więc czynności zostały poczynione, a odpowiedź pisemna została skarżącemu udzielona w marcu tego roku.

P. M. Stawarczyk (Radca Prawny) - i to mogłoby być uznane za czynności przemawiające za uznaniem skargi za bezzasadną, ponieważ czynności zostały podjęte w terminie, a jedynie odpowiedź na piśmie została udzielona w terminie późniejszym.

P. A. Loch (PINB) - stwierdził, że skarga powinna być odesłana do WINB

P. M. Stawarczyk (Radca Prawny) – zaproponował przełożenie skargi na następne posiedzenie celem poszerzenia opinii prawnej w przedmiotowej sprawie.

Radny Ł. Tyszler - powinna być przedstawiona solidna podstawa prawna działania RM w tej sprawie. Nawet, jeśli okaże się, że Rada Miasta nieumocowania prawnego do rozpatrzenia tej skargi to należy przyjrzeć się temu problemowi.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – zgłosił wniosek o odstąpienie od opiniowania przedmiotowej skargi do czasu przedstawienia nowej opinii prawnej.

Komisja w wyniku głosowania /6-za/ jednogłośnie przyjęła ww. wniosek.


 


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie petycji „Nowy Szczecin” w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dot. ustanowienia zakazu sprzedaży i udostępnienia w sklepach jednorazowych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski  - zapoznał Komisję z wyjaśnieniami do petycji, informujące, że uchwałę w podobnej sprawie podjęto w Wałbrzychu, ale organ nadzorczy ją uchylił.

P. M. Stawarczyk (Radca Prawny) – nie ma podstaw prawnych do tego, aby wprowadzić zakaz używania takich torebek. Jedyną podstawą, na której można się oprzeć są przepisy lokalne porządkowe. Natomiast te przepisy są wykorzystywane w sytuacjach nagłych w danym momencie na danym terenie. W tym przypadku temat jest ogólnopolski i wprowadzenie takich przepisów porządkowych przez Radę Miasta może liczyć się ze stwierdzeniem przez organ nadzorczy ich nieważności ze względu na to, że RM nie ma kompetencji do wprowadzenia takich przepisów.  

P. P. Adamczyk (Dyrektor WGK)  – proponowana regulacja na poziomie lokalnym nie ma takiego charakteru i takich przyczyn, które wymagają natychmiastowej reakcji i należy wydać zakaz. Doświadczenie Wałbrzycha, który podjął taką próbę zakończyło się niepowodzeniem. Czy innym jest kwestia samej merytoryki przedmiotu petycji tj. podglądu większości mieszkańców, że należy podejmować działania związane z ograniczeniem oddziaływania opakowań tworzyw sztucznych na środowisko, a czym innym jest delegacja Rady Miasta, której jest brak do podejmowania tego typu uchwał. Podobna sprawa jest z tematem butelkomatów i systemu kaucyjnego. Te inicjatywy też nie są poparte działaniami faktycznymi na poziomie krajowym. Jedyne działania faktyczne, które zostały podjęte to wprowadzona regulacja, podjęta w 2019 roku, ograniczająca stosowanie bezpłatnych toreb foliowych w punktach sprzedaży. Po jej wprowadzeniu punkty sprzedażowe szybko dostosowały się do tej regulacji. Rozumie ideę i zgadza się z koniecznością takich działań to są to działania, które winny być podejmowane na terenie całego kraju, a nie poszczególnych gmin, o ile powinny być skuteczne.

P. I. Podeszwik (Wnioskodawca petycji) – podtrzymał w całości treść petycji. Faktycznie Wojewoda stwierdził nieważność uchwały podjętej przez Radę Miasta Wałbrzych, ale wie też, że RM podjęła uchwałę o skierowaniu tej sprawy do WSA i zobaczymy, co będzie dalej.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – na ile realne jest, że odwołanie RM Wałbrzycha będzie skuteczne, może należałoby poczekać.

P. I. Podeszwik (Wnioskodawca petycji) – z jego strony nie ma problemu, aby poczekać na wyrok WSA w tej sprawie. Wyraził zgodę na prolongatę terminu rozpatrzenia jego petycji.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – poddał pod glosowanie stanowisko o wstrzymaniu się (za zgodą wnioskodawcy petycji) Komisji z podjęciem stanowiska w sprawie przedmiotowej petycji, do czasu rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie unieważnienia przez Wojewodę Dolnośląskiego w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 27.02.2020r. uchwały nr XX/197/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.01.2020r. w sprawie ograniczenia stosowania oraz wyeliminowania niektórych, jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych.

Komisja w wyniku głosowania /6-za/ jednogłośnie przyjęła ww. stanowisko.  

 


Ad. pkt. 6.
Rozpatrzenie petycji Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina w sprawie rezygnacji z usuwania drzew w al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów łącznie z pl. Zgody, w ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Odrodzenia do pl. Szarych Szeregów w związku z planowanymi inwestycjami w przestrzeni publicznej oraz zmianami komunikacyjnymi.


P. M. Stawarczyk (Radca Prawny)  – w tej sytuacji rozpatrywana była kwestia legalności wycinki drzew i zgodności z wydanymi decyzjami oraz planem zagospodarowania przestrzennego przeprowadzenia inwestycji i po dokonaniu tej kontroli należałoby wskazać, czy wszystko zostało dokonane zgodnie z prawem.

Pani H. Freino (wnioskodawca petycji) - posiada decyzję Marszałka Województwa Zach. zezwalającą na wycinkę 29 drzew i krzewów. W tej decyzji są dwa ważne zapisy m.in. mówiący o tym, że każde drzewo jest cenne pod względem przyrodniczym, ponieważ pełni ściśle określone w środowisku funkcje. W świetle powyższej oceny poddane jest przez wnioskodawcę przyczyna usunięcia wartościowego drzewa itd. Drugi ważny zapis, mówi, że jeżeli na jakimkolwiek etapie realizacji przedmiotowej inwestycji okaże się, że jej realizacja jest możliwa bez konieczności usunięcia drzew czy przesadzenia skupiska drzew uprawniony niniejszą decyzją podmiot jest obowiązany do ich zachowania. W petycji podnoszono kwestię przeprojektowania tego nowego zagospodarowania, gdyż naszym zdaniem można wnieść nieznaczne korekty, które pozwolą na zachowanie drzew w całości. Można to zrobić poprzez przeprojektowanie geometrii zjazdu,  aby zachować istniejący klon oraz dokonać przesunięcia krawężnika jezdni. Prosiliśmy o przebadanie wszystkich drzew tomografem komputerowym cele potwierdzenia, czy te drzewa są faktycznie chore. Dokonano jedynie powierzchownej oceny na podstawie zwykłych oględzin. Te wszystkie drzewa się zazieleniły i nie wykazują żadnych objawów choroby. Wydanie decyzji o ich usunięciu było Głównie spowodowane tym, że kolidują z planowaną inwestycją. Jest to nadużycie, że inwestycja ta jest nazwalana rewitalizacją. Nie ma tam przestrzeni publicznej i jeśli chce się przywrócić do miejsce, jako przyjazne dla mieszkańców to na pewno nie uzyska się tego efektu przez otwartą przestrzeń bez żadnej zieleni. Odniosła się do przeprowadzonych konsultacji społecznych, które polegały jedynie na ocenie gotowych projektów. Zaapelowała o zmianę myślenia i postepowania z miejska zielenią przy planowanych inwestycjach. Duże drzewa są bezcenne dla ekosystemu miejskiego i nie zastąpią ich nowe nasadzenia.  Na razie te drzewa są deskowane i nie wiadomo, jaki będzie ich los. Obecnie jest to plac budowy, a sam inwestor nie dba o te drzewa i nie wiadomo, czy one przetrwają.  Proponuje się przejść na nowy przystanek tramwajowo-autobusowy na ulicy Piłsudskiego, gdzie w upalny dzień jest nie do wytrzymania. Nie rozumie, czemu nie można posadzić nowych drzew i przywrócić historyczny wygląd. Innym przykładem jest Plac Rodła, gdzie usunięto drzewa przy przejściu dla pieszych przy Al. Wyzwolenia. Jest tam tylko beton i asfalt. Jest przeciwna betonowaniu i asfaltowaniu torowisk. Należy zmienić myślenie o zagospodarowaniu miasta z uwzględnieniem zmian klimatu. Takie zmiany powinny być konsultowane przez ekspertów.

Radny D. Matecki – zagłosuje za petycją i należy dążyć do utrzymania jak największej ilości drzew, szczególnie starych drzew w centrum Miasta. Zaapelował o poparcie petycji.

Radny M. Chabior – odniósł się do konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone w sposób nieprawidłowy. Dlaczego nie dano możliwości mieszkańcom opowiedzenia się za utrzymaniem dotychczasowego drzewostanu.

P. A. Kieszkowska (Dyrektor WOś)- jeśli chodzi o sam przedmiot petycji, to wydział zgadza się z głosem wnioskodawców odnoście ochrony starodrzewu. Jeśli chodzi o samą inwestycję, to przyznaje wydział już po wnioskowaniu o zaniechaniu wycinki spotkał się z projektantem celem ponownej analizy możliwości pozostawienia drzew. Od nas poszło pismo do Architekta Miasta, że mają na uwadze zachowania drzew trzeba by zmienić projekt przebudowy tej alei. Bez zmiany projektu nie ma możliwości ochrony drzew, które zostały wytypowane do wycinki i uzyskały zgodę Marszałka. Wśród tych drzew 7 z nich jest w złym stanie zdrowotnym. Jeśli chodzi o budowę na Szarych Szeregów, to po przyjęciu interwencji przeprowadzono wizje lokalną i poszły zalecenia do inspektora nadzoru zieleni oraz do wydziału nadzorującego inwestycję. Nic złego, jeśli chodzi o trwałość tych drzew się nie dzieje, natomiast zalecenia zostały wydane do realizacji.

Radny M. Żylik – z jednej strony mamy inwestycje, które chcemy przeprowadzić, a z drugiej strony chcemy utrzymać dotychczasową zieleń. Dlatego należy podjeść całościowo do tej sprawy. Proponuje wstrzymać się z wydaniem opinii do czasu przedstawienia opinii prawnej do petycji, czy można zawrzeć dodatkowe uwagi na przyszłość.

Radny Ł. Tyszler – zgodził się, że te konsultacje przebudowy Alei Wojska Polskiego nie były prowadzone idealnie. Przestrzeń publiczna powinna być jak najbardziej przyjazna zarówno dla nas jak i dla przyszłych pokoleń.  

Radny M. Chabior - są tu dwie kwestie, jest petycja, która trzeba przegłosować, a inna kwestią jest kierunek zmian na przyszłość tj. projektowania inwestycji z zachowaniem zieleni.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – poddał pod głosowanie wniosek o przełożenie tematu rozpatrzenia petycji na następne posiedzenie celem otrzymania opinii prawnej dot. wytycznych procedowania w kwestii podjęcia projektu uchwały w sprawie petycji oraz dodatkowych do niej uwag.

Komisja w wyniku glosowania /2-za,1-przeciw,2-wstrz./ przyjęła ww. wniosek.


Ad. pkt. 7.
Rozpatrzenie petycji mieszkańców ulicy Łanowej w sprawie zmiany obowiązującej uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. Uchwała nr XII/440/19 z dnia 26.11.2019r


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – przypomniał, że Komisja otrzymała obszerne wyjaśnienia do petycji.  

P. P. Adamczyk (Dyrektor WGK) – zakres stanowienia uchwały o określeniu metody naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadów to przede wszystkim domena WPiOL. W tym zakresie współpracujemy i przedstawione stanowisko jest stanowiskiem wspólnym. Przypomniał, że decyzję o takim a nie innym sposobie naliczenia opłaty podejmowaliśmy w wyniku bardzo szczegółowo przeprowadzonych analiz w 2013 roku. Ustawodawca w żadnej z dopuszczalnych metod nie przewiduje połączenia wysokości opłaty z ilością produkowanych odpadów na terenie nieruchomości. Po podjęciu decyzji o uregulowaniach o charakterze ryczałtowym dla zabudowań jednorodzinnych, w 2014 roku dokonaliśmy korekty uwzględniając takie przypadki, jak opisane w petycji, gdzie w domku jednorodzinnym zamieszkują 1-2 osoby, które produkują małą ilość odpadów i stąd obowiązuje do dzisiaj spalania metoda naliczania. Mają wtedy specjalny sposób rozliczania od ilości zużytej wody za okres 6-miesięczny tj. do 4m3. Jest to metoda, która zadziałała w tysiącach gospodarstw w zabudowie jednorodzinnej i w naszej ocenie powinna być ona utrzymana. Doświadczenie ostatnich tygodni pokazuje, że kolejne miasta i gminy odchodzą od metody naliczania opłat od ilości zameldowanych w danej nieruchomości osób. Okazało się, że ludzie masowo wymeldowują się z mieszkań. W Policach przez tą metodę ubyło 5 tys. mieszkańców. Ten ubytek skutkuje tym, że wpływy z opłaty, które musza zapewnić funkcjonowanie systemu muszą być pokryte przez tych, które zgodnie ze stanem faktycznym te deklaracje składają.  Przy założeniu wszystkich uwarunkowań, metoda ryczałtowa od ilości zużytej wody, spośród dostępnych wszystkich metod jest metodą najlepszą z uwzględnieniem wyjątku stosowanego w naszym mieście.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - temat ten przewija się, co jakiś czas na komisjach rady Miasta, ponieważ nie ma takiej metody naliczania opłaty za odpady, która zadowalałaby  wszystkich mieszkańców. Poddał pod głosowanie przedmiotową petycję. 

Komisja w wyniku głosowania /1-za, 4-przeciw, 1-wstrz/ uznała petycję za bezzasadną.


Ad. pkt. 8.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - zapoznał Komisję z pismem Pana W. Grabowskiego ( w załączeniu), który złożył protest do odbytego w dniu 14 maja br. posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM, na którym została rozpatrzona jego skarga. Przewodniczący Komisji przypomniał, że Komisja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem strony Skarżącej na posiedzeniu Komisji, uznała skargę za bezzasadną, a Rada Miasta przyjęła w tej sprawie uchwałę nr XVIII/584/20 na sesji w dniu 26 maja 2020 roku.   

Komisja jednogłośnie przyjęła ww. pismo do wiadomości.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/05/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2022/06/08 15:27:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2022/06/08 15:27:22 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/06/08 14:36:36 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/08/05 09:55:55 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/07/07 13:24:23 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/06/24 13:35:02 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/01 08:01:57 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/01 08:01:32 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/01 07:57:44 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/05/28 11:58:06 nowa pozycja