Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.11.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 20 MAJA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Nazewnictwo ulic.
4. W częsci wspólne z Komisją Kultury -godz.12.00
Wizja lokalna Wałów Chrobrego pod kątem ochrony zabytków, dyskusja nt systemu monitoringu miejskiego w kontekście zabezpieczenia zabytku przed dewastacją.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za - 7 (jednogłośnie) przyjęła protokół z dnia 7 maja br. bez uwag.  


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski - przedstawił zebranym wnioski, które wpłynęły w sprawie nazewnictwa ulic:

  • nadanie nazwy ulicy Przy Parku – zgodnie z wnioskiem właściciela Marina Developer – załącznik nr 3  do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje  pozytywnie wniosek – stanowisko pisemne dołączone do wniosku.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za: 5 (jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „ Przy Parku”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury, MKZ celem wydania opinii w sprawie.  

  • nadanie nazwy ulicom Galaktyki, Plejady, Kameleona zgodnie z wnioskiem Modehpolmo -załącznik nr 4  do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje pozytywnie wniosek – stanowisko pisemne dołączone do wniosku. Zdaniem Biura Geodety nie ma potrzeby nadawania nazwy ( proponowana nazwa Kameleona ) dla drogi dojazdowej, która ma być usytuowana w granicach działki nr 10/2 z obrębu ewidencyjnego nr 3084.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za: 5 (jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicom Galaktyki, Plejady. Komisja wystąpi do Komisji Kultury, MKZ  celem wydania opinii w sprawie.  

  • nadanie nazwy ulicy Agawowa  – zgodnie z wnioskiem mieszkańców i stanowiskiem Geodety-  załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski- przypomniał, iż komisja debatowała już w poprzedniej kadencji nad nadaniem nazwy (wniosek mieszkańców miasta), zdaniem pionu Geodety nazwa winna obejmować  całą projektowaną ulicę terenu elementarnego, komisja poprosiła Geodetę o zapytanie pozostałych właścicieli  drogi o wyrażenie zgody na nadanie nazwy ,tak aby usystematyzować nazewnictwo na tym terenie. Otrzymaliśmy również odpowiedź z pionu WZiON, iż działka nr 65 z obrębu 4009 nadal nie jest własnością gminy m. Szczecin.  

W. Wnuk Geodeta Miasta- w sprawie ulicy Agawowej wyjaśnił, iż wystąpili do właścicieli działki drogowej nr 74 w sprawie wyrażenia zgody na nadanie ulicy, jednakże nikt nie odpowiedział (zostali skutecznie powiadomieni). Proponuje, zrobienie uchwały sondażowej: rozbicie na dwa paragrafy § 1. gdzie właścicielem działek drogowych jest m. Szczecin i  § 2. gdzie działki są własnością osób fizycznych.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za: 5 (jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania  nazwy ulicy „ Agawowa” - zgodnie z propozycja Geodety Miasta. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i MKZ  celem wydania opinii w sprawie.  

  •   przedłużenie nazwy Pistacjowa – zgodnie z wnioskiem  Baltic Group Spółka Jawna  - załącznik nr 6  do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje  pozytywnie wniosek

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za: 4 (jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania przedłużenia nazwy ulicy „ Pistacjowa”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i MKZ  celem wydania opinii w sprawie.  


Ad. pkt. 4.
W częsci wspólne z Komisją Kultury -godz.12.00
Wizja lokalna Wałów Chrobrego pod kątem ochrony zabytków, dyskusja nt systemu monitoringu miejskiego w kontekście zabezpieczenia zabytku przed dewastacją.


E. Łongiewska – Wijas – prypomniała, że ten punkt porządku obrad realizowany jest wspólnie z Komisją ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności. W wizji lokalnej biorą udział także członkowie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Przewodnicząca pokazała graffiti na lewej rotundzie, poinformowała też, że kolejne akty wandalizmu można obejrzeć na jej dolnych partiach i schodach. Zapytała, co można zrobić, by zabezpieczyć Wały Chrobrego przed dewastacją? Podkreśliła, że to najbardziej reprezentacyjne miejsce Szczecina, stąd szczególna troska radnych o ten obiekt.

W. Sikorski – Zakład Usług Komunalnych – powiedział, że Wały Chrobrego są administrowane przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Miasta Szczecin. Złożoność obszaru zarządzania sprawia, że trudno jest wskazać jednoznacznie gospodarza tego terenu. Przypomniał, że od jakiegoś czasu monitorowany jest obszar wokół fontanny i jest to wystarczające. Dwukrotnie nagranie pomogło ustalić sprawców dewastacji.

J. Balicka – przypomniała, że od kilku lat w budżecie Miasta są zabezpieczone środki na monitoring. Poprosiła przedstawiciela Wydziału Informatyki o przybliżenie tematu.

J. Żyliński – p.o. Dyrektor Wydziału Informatyki – powiedział, że w Wydziale jest procedowany projekt dotyczący bezpieczeństwa osób i pojazdów. Nie obejmuje on jednak terenu Wałów Chrobrego. Wydział kilkukrotnie próbował umieścić kamery na słupach, jednak nie uzyskał na to zgody Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.

T. Wolender – Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – powiedział, że nie było takich sytuacji, o których wspomniał p. Żyliński. Monitoring ZUK wisi na latarniach przy fontannie i Wojewódzki Konserwator Zabytków nie zgłaszał tu żadnych sprzeciwów. Nie pamięta sytuacji, w której odmówiono by montażu kamer. Do dyskusji pozostaje oczywiście forma i elementy zagospodarowania związane z montażem monitoringu.

R. Stankiewicz – zapytał, czy ktokolwiek zwracał się do Konserwatora z wnioskiem o zgodę na monitoring?

T. Wolender – powiedział, że nie było takich wniosków.

R. Stankiewicz – złożył wniosek, by Prezydent wystąpił o taką zgodę do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

J. Balicka – zapytała, czy jest plan objęcia monitoringiem wszystkich zabudowań na Wałach Chrobrego? Czy SA plany rozbudowy istniejącego systemu?

T. Wolender – powiedział, że Konserwator nie koordynuje monitoringu na Wałach Chrobrego. Być może należy zadać pytanie o monitoring Muzeum, Urzędu Wojewódzkiego, Akademii Morskiej. Najprawdopodobniej Policja może wystąpić o takie nagranie w przypadku aktu dewastacji czy wandalizmu.

A. Biernat – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji – poinformował, że Policja nie ma swojego monitoringu. Ma dostęp jedynie do monitoringu miejskiego (ok. 100 kamer, głównie na węzłach komunikacyjnych i największych ciągach komunikacyjnych oraz na bulwarach nad Odrą). Na górny tarasie Wałów Chrobrego mają dostęp do jednej kamery. Powiedział także, że wykroczenia i przestępstwa mają tu miejsce sporadycznie, głównie podczas dużych wydarzeń, imprez kumulujących dużą ilość uczestników. Generalnie jest to jedno wydarzenie w roku.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy jest sens monitoringu identyfikującego osoby, które dewastują zabytki? Jaka jest penalizacja?

M. Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków – powiedział, ze warto zamontować dodatkowe tabliczki informujące, że dany obiekt jest zabytkiem. Podkreślił, że należy mówić głównie o prewencji. „Nie chcemy zdarzeń nieodwracalnych”. Poinformował, że tego typu zniszczenia można zakwalifikować jako przestępstwo (na mocy zapisów Ustawy o ochronie zabytków) zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8. Poprosił, by każdorazowo kontaktowano się z nim w sytuacji, gdy do takiego zniszczenia dojdzie.

A. Nalewajko – Kurier Szczeciński – zapytał, w jaki sposób znakować te obiekty?

T. Wolender – wyjaśnił, że standaryzowaną tabliczkę umieszcza się na murze obiektu zabytkowego.

K. Borys – Rada Osiedla Stare Miasto – przypomniał, że przez ostatnie 4 lata nikt nie zgłaszał potrzeby monitoringu w tym miejscu. Rozmawiała o tym jednak Rada Osiedla. Jej członkowie są za tym pomysłem.

R. Stankiewicz – powiedział, że obiekt nie jest wystarczająco chroniony. Zmiany, jakie nastąpiły, są nieodwracalne. Złożył wniosek do Prezydenta Miasta o odpowiednie oznakowanie i objęcie monitoringiem obu pawilonów.

J. Balicka – zaproponowała, by przegłosować jedynie wniosek o oznakowanie obiektu. Rozmowa o monitoringu jest oczywiście potrzebna. Przypomniała, że są to jednak spore koszty, a według informacji Policji mamy do czynienia z jednym takim wydarzeniem w roku.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, jakie ą koszty usunięcia takiego graffiti? Z jakiego budżetu pochodzą środki?

T. Wolender – powiedział, że koszty nie są wielkie. Jednak do przeprowadzenia całej procedury niezbędne jest zaangażowanie konserwatora, technologa itp. To także nieodwracalne zniszczenie materiału (piaskowiec). W porównaniu z kosztem monitoringu nie powinno być tu dyskusji.

E Łongiewska – Wijas – poddała pod głosowanie wnioski złożone przez radnego R. Stankiewicza.

Wniosek o zamontowanie tabliczki informacyjnej na wszystkich zabytkowych obiektach Wałów Chrobrego zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Wniosek o zainstalowanie monitoringu na Wałach Chrobrego zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja w  odpowiedzi na pismo w sprawie  nadania nazwy  urzędowej  ulicy  na działkach 55/1,55/2,55/3  obręb 3046, zgodnie z obowiązującą Uchwałą NR XXXVII/699/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie,  porosiła wnioskodawców  o zaproponowanie nazwy ulicy uzgodnionej z  Radą Osiedla Skolwin (wyrażoną w formie Uchwały RO) a także dostarczenie mapy na której zanaczony będzie przebieg ulicy.        Po spełnieniu tych wymogów komisja,  rozstrzygnie o przyjęciu wniosku po zasięgnięciu opinii komisji Rady Miasta właściwej ds. kultury i Miejskiego Konserwatora Zabytków i przedstawi go Radzie Miasta w formie projektu uchwały - załącznik nr 7.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/05/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/07/08 11:43:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/07/08 11:43:40 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/29 09:41:25 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/24 12:23:52 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/15 07:59:02 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/14 12:32:22 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/14 12:29:22 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/13 09:16:59 nowa pozycja