Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.17.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 3 LIPCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Wiceprzewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję:
195/19 - trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
196/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
197/19 - zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/1070/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
198/19 - zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6,
215/19 - ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Szczecin dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć,
217/19 - zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 12.06.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję:
195/19 - trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
196/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
197/19 - zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/1070/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
198/19 - zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6,
215/19 - ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Szczecin dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć,
217/19 - zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.


Projekt uchwały Nr 195/19 w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 196/19 zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

U. Pańka – zapytała, czy pieniądze będą pozostawały w szkole?

L. Rogaś – poinformowała, że częściowo szkoły z tego opłacają swoje media, jako koszt uzyskania tego dochodu. Pozostała kwota jest do dyspozycji szkoły.

Projekt uchwały Nr 197/19 zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/1070/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 198/19 w spr. zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

U. Pańka – zapytała, czy w roku szkolnym 2019/20 szkoła na Szpitalnej będzie funkcjonowała?

L. Rogaś – powiedziała, że tak. Kolejny rok będzie już na ul. Grzymińskiej, pod warunkiem uzyskania zgody Kuratora dla uchwały zamiarowej.

M. Żylik – zapytał czy jest szansa, że do 2021 roku powstanie ten nowy budynek?

L. Rogaś – powiedziała, że tak. Obie panie dyrektor brały udział w tworzeniu koncepcji funkcjonowania nowej szkoły, planowały nowy obiekt.

T. Mądry – ZNP – powiedziała, że budynek na ul. Szpitalnej jest podobno w lepszym stanie jak ten na ul. Grzymińskiej. Zapytała, czy nie lepiej będzie tam budować nowy obiekt?

L. Rogaś – poinformowała, że dyr. Stala oszacował koszt remontu tego budynku na 20 mln zł. Chyba najdroższy w całym Szczecinie.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 215/19 w spr. ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Szczecin dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć

U. Pańka – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Zapytała, czy do dyr. Rogaś dotarły sygnały, że dzieci (zwłaszcza w wieku podstawowym, nie uczęszczające na religię) nie zostały objęte opieką? Ile jest dzieci, które nie chodzą na lekcje religii?

L. Rogaś – zobowiązała się przekazać informację nt. ilości dzieci w terminie późniejszym. Powiedziała też, że nie przypomina sobie sygnałów, by dzieci były pozostawione bez opieki, co nie znaczy że jest to dla szkoły łatwe organizacyjnie.

M. Chabior – zapytał, czy takie rozwiązanie nie oznacza więcej katechetów?  W jego ocenie jest to niemożliwe tak to zorganizować, by zajęcia religii odbywały się wyłącznie na pierwszej bądź ostatniej lekcji.  To zdezorganizuje pracę w szkole.

U. Pańka – podkreśliła, że chodzi o pierwszą i ostatnią lekcję w planie klasy, a nie – w planie szkoły.

M. Żylik – powiedział, że ta uchwała  będzie kolejnym z wielu elementów utrudniających ułożenie planu lekcji. W tej chwili należy brać pod uwagę: klasy sportowe, zajęcia międzyoddziałowe, przygotowanie do życia w rodzinie, zalecenia PIP-u itd.  Wprowadzenie tego „na sztywno” jest nie do wykonania.

J. Balicka – uważa, że to uchwała „pod publiczkę”, niemożliwa do realizacji. Pod uchwała podpisały się osoby, które nie pracowały w szkole i nie znają jej specyfiki.

U. Pańka – wyjaśniła, że jest to uchwała intencyjna. Jeśli dyrektor będzie mógł, to ją wykona.

S. Biernat – powiedziała, że ułożenie planu w szkole to b. poważna sprawa. W tej chwili są szkoły i klasy, gdzie religia jest na pierwszej bądź ostatniej lekcji. Radna nie wierzy w to, by dyrektor nie zorganizował opieki dla dziecka nie uczęszczającego na religię i nie widzi powodu, by uchwalać uchwałę w tej sprawie. Ważniejsze jest, by np. matematyka czy fizyka znalazły się na pierwszych lekcjach, kiedy najłatwiej jest chłonąc wiedzę ścisłą.

A. Kurzawa – zgodziła się ze zdaniem radnej J. Balickiej: że uchwała i jej uzasadnienie są robione pod publiczkę.  Poruszając kwestię religii i krępujących pytań kierowanych do ucznia, należy także zapytać np. o ucznia nieuczęszczającego na zajęcia wf.

P. Bartnik – powiedział, że w szkole średniej problem jest rozwiązywany w ten sposób że uczniowie spędzają czas w czytelni. W szkole podstawowej dzieci do klasy 4 są w świetlicy. Starsze – czasami w bibliotece. Ale tam bibliotekarki są nie zawsze dostępne. Demokracja polega na tym, i naszym zadaniem jest to sprawić, by ta mniejszość dobrze czuła się w szkole. I dyrektor powinien robić wszystko w tym kierunku. Tak należy rozumieć tą uchwałę.

B. Baran – podkreślił, że w szkole najważniejsze jest dziecko.  Nie chodzi o „przechowywanie” go w świetlicy. Dla niego te godziny są zmarnowane. Niepotrzebnie wydłuża mu się czas pobytu w szkole. To kwestia dobrej woli. 

M. Chabior – powiedział, że szkoła ma nauczyć. To, że kilka procent dzieci będzie miało okienko, to nie jest najważniejsze. Dla nich istotne jest mieć na pierwszej lekcji przedmioty ścisłe. Najważniejszy jest proces dydaktyczny.

M. Żylik – stwierdził, że nie możemy „na siłę” zrobić tych godzin na początku bądź na końcu. To może spowodować, że skrzywdzimy inną grupę dzieci przy zamykaniu planu. Wprowadzenie tego „na sztywno” skrzywdzi inne grupy.

S. Biernat – powiedziała, że u niej w szkole na 500 uczniów 10 nie chodziło na religię. Zapytała, czy to dla nich powinna układać plan? Te dzieci nie marnowały czasu. Miały zajęcia w świetlicy, czy czytelni. Uczyły się, odrabiały lekcje.

M. Kolbowicz – przypomniał, że jest to tylko kwestia intencyjna. Ostateczną decyzję podejmie dyrektor szkoły. „Dajmy mu wolną rękę, niech on układa plan”.

Wobec wyczerpana głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący B. Baran poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

W głosowaniu: za – 5, przeciw – 6, wstrzym. – 0, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały negatywnie.

Projekt uchwały Nr 217/19 w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (z autopoprawką)

Ł. Tyszler – omówił projekt uchwały. Poinformował o autopoprawce złożonej przez Komisję ds. Zdrowia polegającej na  połączeniu dwóch kryteriów: bliskości miejsca zamieszkania i miejsca pracy oraz o wprowadzeniu nowego kryterium: złożenia oświadczenia o przeprowadzeniu obowiązkowych szczepień ochronnych lub o trwałej niezdolności do szczepień.  Podkreślił, że to rozwiązanie jest dla dobra dzieci ale jest też działaniem propagującym działania prozdrowotne.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Wiceprzewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/06/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/07/11 12:46:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/07/11 12:46:05 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/06/28 12:35:01 nowa pozycja